08/05/2023

78. výročie skončenia II. svetovej vojny

Dnes, 8. mája, si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. 8. mája 1945 víťazstvom spojencov skončila II. svetová vojna. Nezabúdajme na tých, ktorí bojovali za našu slobodu, nezabúdajme na obete vojny!

Zistiť viac

V II. svetovej vojne sa domáceho i zahraničného odboja zúčastnilo 45 občanov našej Brezovej. Nezabúdajme tiež, že počas II. svetovej vojny zahynulo 84 obyvateľov Brezovej. 12 ich bolo umučených alebo padlých v bojoch, 72 židovských obyvateľov zahynulo v koncentračných táboroch. Z Oddielu Repta zahynulo 17 partizánov - niektorí v priamom boji, iní v koncentračných táboroch. Hrdinov bojov za našu slobodu v Brezovej pod Bradlom pripomína Dejinný pamätník vytvorený architektom Dušanom Jurkovičom, účastníkom odboja.

Zatvoriť
logo múzea

04/05/2023

Oznam

4. mája 2023 je Múzeum D. S. Jurkoviča z prevádzkových dôvodov otvorené do 14.30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Zistiť viac
Zatvoriť

27/04/2023

Brezovská jar 1848

V utorok 25. apríla 2023 sme si v Brezovej pod Bradlom Námestí gen. M. R. Štefánika pripomenuli 175. výročie udalostí Brezovskej jari 1848 vyvesením repliky červeno-bielej národnej zástavy z apríla 1848 a súčasnej slovenskej zástavy.

Zistiť viac

Pred 175 rokmi 25. apríla 1848 v Šaškovom dome hurbanovci konali divadelné predstavenie a stretnutie národovcov. O tri dni neskôr, 28. apríla 1848, bola na brezovskom rínku (dnešnom Nám. gen. M. R. Štefánika) pod vedením Jozefa Miloslava Hurbana a za účasti 3 000 ľudí vyhlásená petícia Žiadosti slovenského národa v stolici nitrianskej, požadujúca rovnoprávné postavenie Slovákov. Pri oboch podujatiach boli použité červeno-biele národné zástavy.

Primátor mesta Jaroslav Ciran zdoraznil, že udalosti roku 1848 patria k najslávnejším okamihom minulosti Brezovej, ktorá vtedy zasiahla do celoslovenských dejín. V podaní Anny Valihorovej zazneli verše Jozefa Miloslava Hurbana začínajúce známou výzvou „Bije zvon slobody, čujte ho národy“. Podujatie pokračovalo audiovizuálnou prezentáciou Brezovská jar 1848 v Múzeu D. S. Jurkoviča.

Zástavy na Šaškovom dome budú vyvesené až do septembra tohto roku, kedy si pripomenieme udalosti Brezovskej jesene roku 1848.
Autorom pamätnej tabule dejov roku 1848 na Šaškovom dome, pod ktorou sú zástavy vyvesené, je architekt Dušan S. Jurkovič, ktorého predkovia sa udalostí roku 1848 aktívne zúčastnili. 

Zatvoriť

24/04/2023

Pozývame vás na Spomienkové slávnosti pri príležitosti 104. výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika

POZÝVAME VÁS NA SPOMIENKOVÉ SLÁVNOSTI PRI PRÍLEŽITOSTI 104. VÝROČIA TRAGICKEJ SMRTI GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Streda 3. mája 2023.

Zistiť viac

Program spomienkových slávností:

Priepasné

● spomienka pri pamätníku M. R. Štefánika / 15.00 h.

Košariská
● prednáška Ondreja Janšta „Lietadlo Caproni – CA 3“, vzdel. centrum Albertína / 16:00 h.
● spomienkové služby Božie, evanjelický kostol / 17.00 h.
● pietny akt na nádvorí rodného domu M. R. Štefánika / 18.15 h.
● fakľový sprievod na Bradlo / 18.45 h.

Mohyla generála Štefánika na Bradle / 20.00 h.
● položenie kvetov / Čestná stráž Ozbrojených síl SR
● hymna SR / Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová p. Br.
● príhovory
● zapálenie vatier
● hymnická pieseň / Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová p. Br.

Bradlo
● Môj posledný let, prezentácie v infobode / 10.00 – 21.00 h.

Brezová pod Bradlom
● vystavenie segmentu plátna z lietadla Caproni, Múzeum D. S. Jurkoviča / 10.00 – 18.00 h.


Doprava na Bradlo: 19.00 h. autobus z AS Brezová p. Br.,
po skončení programu pôjde autobus späť.

 

Plagát ku stiahnutiu tu: http://muzeumjurkovic.sk/admin/resources/104stefanik.jpg

Zatvoriť

24/04/2023

Pozývame vás na Brezovskú jar 1848

25. apríla 2023, pripomenutie udalostí brezovskej jari 1848.

Zistiť viac
Zatvoriť

17/04/2023

Reportáž z prezentácie venovanej Albertíne a Pavlovi Štefánikovcom

Reportáž z prezentácie venovanej Albertíne a Pavlovi Štefánikovcom, rodičom generála M. R. Štefánika, priniesla Televízia Brezová. Prezentácia sa uskutočnila 13. 4. 2023 v našom múzeu.

Zistiť viac

Reportáž si môžete pozrieť na nasledujúcom linku: https://www.youtube.com/watch?v=Wm3sHINzyME

Zatvoriť

11/04/2023

SPOMIENKA NA ALBERTÍNU A PAVLA ŠTEFÁNIKOVCOV

Pozývame vás na audiovizuálnu prezentáciu pri príležitosti 170. výročia narodenia Albertíny Štefánikovej, rod. Jurenkovej, a 110. výročia úmrtia Pavla Štefánika. 13. 4. 2023 | 17.00 hod. Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, vstup voľný.

Zistiť viac
Zatvoriť

22/03/2023

Exkurzie po pamiatkach minulosti

Žiačky a žiaci 7., 8. a 9. ročníka brezovskej základnej školy v dňoch 15., 16. a 20. marca 2023 navštívili v rámci výučby dejepisu pamiatky minulosti Brezovej pod Bradlom. Cieľom exkurzií bolo návštevami pamiatok, doplnenými dobovými fotografiami i prednesom dobových svedectiev, zaujímavo priblížiť bohatú minulosť nášho mesta. Exkurzie pre základnú školu pripravil a deti na nich sprevádzal pracovník Múzea D. S. Jurkoviča Matúš Valihora.

Zistiť viac

Dve exkurzie (7. A a 7. B) smerovali k najstaršej dodnes stojacej stavbe Brezovej, katolíckemu kostolu Najsvätejšej Trojice. Deti si pozreli pamiatkovým výskumom odhalené stopy postupného zväčšovania kostola i vizuálnu rekonštrukciu jeho najstaršej renesančnej podoby. Na dobových fotografiách im bol predstavený dnes už zbúraný západný múr opevnenia kostola. V interiéri videli cenné neskorobarokové vybavenie, vchod do krypty i náhrobné kamene. Zoznámili sa s búrlivými náboženskými pomermi v 17. a 18. storočí, kedy kostol viackrát prechádzal z vlastníctva evanjelickej do vlastníctva katolíckej cirkvi, i s časmi tureckých vpádov v 17. storočí. V dobovej predspisovnej slovenčine si vypočuli zápis z brezovskej kroniky I. N. J. o odvlečení farára Abelona do tureckého zajatia.

Dve exkurzie (9. A, 9. B) boli venované pamiatkam na židovských obyvateľov Brezovej. Žiačkam a žiakom bol sprístupnený uzatvorený židovský cintorín. Pozreli si najstaršie barokové náhrobky z 18. storočia i náhrobky rodiny Schickovcov, z ktorej pochádzalo viacero rabínov. Na vnútornej strane oplotenia cintorína videli pamätnú tabuľu s menami obetí holokaustu z Brezovej, 72 mužmi, ženami i deťmi, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Táto strašná tragédia znamenala zničenie celej jednej skupiny obyvateľov nášho mesta. Pri panteóne osobností Brezovej na námestí im bol v krátkosti predstavený Moše Schick, významný rabín pochádzajúci z Brezovej. V Garbiarskej ul. na dobových fotografiách videli ako vyzerala synagóga, zbúraná v 80-tych rokoch 20. storočia.

Posledné dve exkurzie (8. A, 8. B) priblížili udalosti brezovskej jari a jesene 1848, kedy naše mesto zasiahlo do celoslovenských dejín. Pri pamätníku Samuela Jurkoviča ôsmačky a ôsmaci videli na dobovej fotografii jeho rodný dom, na mieste ktorého pamätník stojí. Presunuli sa k domu organára Martina Šaška, v ktorom 25. 4. 1848 usporiadali hurbanovci divadelné predstavenie. Vypočuli si dobové svedectvá o pôsobivom vystúpení J. M. Hurbana 28. 4. 1848 pri vyhlásení Žiadostí slovenského národa v stolici nitrianskej na brezovskom rínku, dnešnom námestí. Nasledovalo predstavenie udalostí jesene 1848. Na starých fotografiách videli mestský dom, hlavný stan prvých víťazných bitiek hurbanovského povstania vybojovaných v Brezovej 22. 9. 1848. Mestský dom stál v mieste dnešného mestského úradu. Pozreli si pamätnú tabuľu dejov r. 1848 na dome organára Šaška, súsošie Víťazstvo venované rokom 1848-49, Pomník slobody s bustou J. M. Hurbana a menami padlých dobrovoľníkov. Exkurziu sme ukončili pri panteóne osobností Brezovej, pripomínajúcom aj aktérov brezovskej jari a jesene 1848 (Samuel Jurkovič, Martin Šaško, Tomáš Hroš, Jozef Miloslav Hurban, Anna Karolína Pechová, Ján Jurkovič a dobrovoľníci padlí 22. 9. 1848 - Ján Ďurkovič, Štefan Foška, Martin Potúček a Ján Vician).

Veríme, že poznávanie pamiatok minulosti nášho mesta prispeje u jeho najmladšej generácie k budovaniu pozitívneho vzťahu k mestu, k hrdosti naň i k zdravému lokálpatriotizmu.

Zatvoriť
logo múzea

13/03/2023

MÚZEUM DUŠANA SAMUELA JURKOVIČA V BREZOVEJ POD BRADLOM V ROKU 2022

V roku 2022 mohli návštevníci popri základnej ponuke múzea, tvorenej jeho expozíciami, navštíviť štyri výstavy. Múzeum pripravilo alebo sa spoluúčastnilo na 21 podujatiach typu prednášok, prezentácií, osláv významných výročí. Bližšie údaje o činnosti múzea nájdete v nasledujúcej správe o činnosti múzea v roku 2022.

Zistiť viac

Správa o činnosti Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v roku 2022   

     

      Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom (ďalej len múzeum) je v zmysle § 16a zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov múzejným zariadením. Zriaďovateľom múzea je Mesto Brezová pod Bradlom. Múzeum je v zmysle § 7, ods. 5. pís. j zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zaevidované v evidencii múzejných zariadení pod registračným číslom ZMP/1/2015.

      V roku 2022 múzeum pre pandémiu Covid19 už nemuselo byť zatvorené, do apríla však zostalo povinné používanie rúška, dezinfekcia rúk pri vstupe bola návštevníkom múzea k dispozícii počas celého roku.
      Múzeum bolo v roku 2022 otvorené 224 dní, čo sa v porovnaní s rokmi pandémie 2020 a 2021 prejavilo zvýšením návštevnosti múzea a počtu zájazdov, turistických i školských (v r. 2021 to bolo 20 zájazdov, v r. 2022 už 40 zájazdov). Najvyššiu návštevnosť múzeum malo v mesiacoch jún (539 návštev) a september (478 návštev), najnižšiu v mesiaci január (67 návštev).
      Celková návštevnosť múzea v roku 2022 bola 3 375 návštev. Pre porovnanie pred pandémiou malo v r. 2019 múzeum 7 264 návštev, počas pandémie sprevádzanej opakovanými uzatvoreniami múzea návštevnosť klesla v r. 2020 na 2 141 návštev a v r. 2021 na 1 911 návštev.

      3. júla 2022 bol v múzeu predstavený nový exponát, pôvodná nápisová doska z pomníka Majstra Jana Husa, ktorá doplnila v múzeu už vystavený originál busty z tohto pomníka.
      V roku 2022 mohli návštevníci popri základnej ponuke múzea, tvorenej jeho expozíciami, navštíviť štyri výstavy – v múzeu realizované výstavy Sváko Ragan z Brezovej, Z môjho sveta, Hrdinovia bojov za slobodu a Spoločnosťou M. R. Štefánika zapožičanú výstavu Štefánik a légie. Na výstavu Človek človeku, Karel Koch - Dušan Jurkovič v Múzeu mesta Bratislavy múzeum zapožičalo osobné predmety architekta Jurkoviča.
      Múzeum pripravilo alebo sa spoluúčastnilo na 21 podujatiach typu prednášok, prezentácií, osláv významných výročí. Stručné informácie o uvedených podujatiach nájdete v stati Najvýznamnejšie akcie múzea v roku 2022.
      Múzeum získalo v r. 2022 darom 18 zbierkových predmetov (súčasti brezovského kroja, osobné predmety, písomnosti, vyznamenania).
      Vážime si, že po pandémii sa opäť rozbehla spolupráca s brezovskými školami materskými i základnou. Deti z materských škôl navštívili múzeum, v kinosále si pozreli animované filmy. Žiaci 5. a 6. ročníka základnej školy navštívili výstavu výtvarných prác Z môjho sveta. Žiaci 9. ročníka absolvovali v múzeu sériu interaktívnych prezentácií a v škole z nich vytvorili projekty.
      Múzeum svoje aktivity prezentovalo na svojej webstránke muzeumjurkovic.sk a v celoštátnych i regionálnych médiách (RTVS, TV Brezová, Novinky spod Bradla...). 

Prehľad činnosti múzea v roku 2022

rok otváracie dni návštevnosť zájazdy výstavy podujatia vlastné + spoluúčasť
2022 224 3 375 40 4 21


 

Najvýznamnejšie akcie múzea v roku 2022:

     ● 27. januára 2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu múzeum na svojej webovej stránke pripomenulo obete holokaustu v Brezovej pod Bradlom
- sedemdesiatdva mužov, žien i detí.

     ● 24. februára 2022 múzeum na svojej webstránke dôrazne odsúdilo agresiu Ruska voči nášmu susedovi Ukrajine.

     ● 11. marca 2022 bola v múzeu otvorená panelová výstava Sváko Ragan z Brezovej, pripravená k 175. výročiu narodenia Martina Lacka – sváka Ragana z Brezovej. Autorom výstavy bol pracovník múzea M. Valihora. Výstava bola prístupná do 14. apríla 2022.

     ● 7. apríla 2022 múzeum participovalo na spomienke na 77. výročie oslobodenia Brezovej pod Bradlom. V priestoroch múzea boli premietnuté spomienky účastníkov odboja.

     ● 25. apríla 2022 múzeum v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom na Námestí gen. M. R. Štefánika vyvesili zástavy pod pamätnou tabuľou dejov roku 1848 na Šaškovom dome. Vyvesením týchto zástav si pripomíname udalosti Brezovskej jari 1848.

     ● 3. a 7. mája 2022 sa konali spomienkové slávnosti pri príležitosti 103. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, na ktorých sa podieľalo i naše múzeum. Pracovník múzea zabezpečoval organizáciu a moderovanie spomienkových slávností na Mohyle gen. M R. Štefánika na Bradle – regionálnej 3. mája i celoslovenskej, konanej 7. mája. V priestore múzea bola v rámci sprievodných podujatí prezentovaná panelová výstava Štefánik a légie zapožičaná Spoločnosťou M. R. Štefánika, v kinosále premietnuté krátke filmy venované M. R. Štefánikovi.

     ● 27. mája 2022 sme v múzeu privítali dcéru Jána Juríčka, Janu Kepplovú s manželom. 29. januára 2022 uplynulo 100 rokov od narodenia a 1. júna 30 rokov od smrti brezovského rodáka, spisovateľa Jána Juríčka. Januárové výročie si pre pandémiu nebolo možné pripomenúť, preto sme stretnutie uskutočnili v máji. V múzeu Kepplovci predstavili publikácie Jána Juríčka a ocenenia, ktoré za svoju tvorbu získal.

     ● 17. júna 2022 navštívili múzeum manželky zahraničných diplomatov pôsobiacich na Slovensku združené v International Women's Club of Bratislava. Návštevy sa zúčastnilo šestnásť členiek klubu z deviatich krajín. Po komentovanej prehliadke múzea si pozreli Jurkovičove diela na brezovskom cintoríne a Mohylu M. R. Štefánika na Bradle. 

     ● 3. júla 2022 pri príležitosti 607. výročia upálenia Majstra Jana Husa a 100. výročia odhalenia Pomníka Majstra Jana Husa v Brezovej pod Bradlom múzeum predstavilo nový exponát pôvodnú nápisovú dosku z pomníka Majstra Jana Husa. Nový exponát vhodne doplnil v múzeu už vystavený originál busty z tohto pomníka.

     ● 8. júla 2022 sa v múzeu konala vernisáž výstavy Z môjho sveta. Výstava bola venovaná tvorbe Fedora Mikulčíka, známeho brezovského výtvarníka, žiaľ už zosnulého. S pomocou rodiny výstavu pripravil syn p. Mikulčíka, Ján Mikulčík. Výstava bola prístupná do 16. septembra 2022.

     ● 14. augusta 2022 bola pani Katarína Salayová-Jurkovičová, vnučka architekta Dušana Jurkoviča, poctená udelením čestného občianstva mesta Brezová pod Bradlom. Čestné občianstvo získala za podporu vzniku nášho múzea a darovanie cenných osobných predmetov architekta Jurkoviča expozícii múzea. Po akte udelenia čestného občianstva na mestskom úrade p. Salayová-Jurkovičová navštívila múzeum, kde sa stretla s priateľmi a podporovateľmi múzea. Na brezovskom cintoríne si uctila pamiatku svojho starého otca položením kvetov k Dejinnému pamätníku, jeho diele i mieste jeho posledného odpočinku. Pobyt v Brezovej zakončila návštevou najväčšieho diela starého otca – Mohyly generála Štefánika na Bradle.

     ● 24. septembra 2022 bola v rámci Osláv Dňa Ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom na Námestí gen. M. R. Štefánika verejnosti prezentovaná panelová výstava Hrdinovia bojov za slobodu. Výstavu zrealizovali o. z. Osobnosti Pod Bradlom a naše múzeum s finančnou podporou Ministerstva obrany SR a OOCR Záhorie. Autorom výstavy je M. Valihora. Po skončení osláv bola výstava prístupná v priestoroch múzea. 

     ● 30. septembra 2022 sa pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o Brezovej pod Bradlom v múzeu uskutočnila prvá z cyklu troch prednášok a audiovizuálnych prezentácií o minulosti nášho mesta. Prezentácia s názvom Klenová, Klenová bola venovaná krajine Brezovej a hmotnej i nehmotnej kultúre a spôsobu života jej obyvateľov.

     ● september - október 2022 žiaci 9. ročníka brezovskej základnej školy navštevovali múzeum, kde absolvovali sériu prezentácií pripravených M. Valihorom. Témami prezentácií boli: Brezová a 1. svetová vojnaM. R. ŠtefánikMohyla M. R. Štefánika, Architekt Dušan S. Jurkovič. Následne žiaci plnili úlohy k vybraným témam pripravené učiteľkou dejepisu K. Sládkovou. Na záver žiaci v škole vytvorili projekty v podobe myšlienkových máp na spomenuté témy. 

     ● 15. októbra 2022 sa v múzeu uskutočnila audiovizuálna prezentácia doc. RNDr. Miloša Stankovianskeho, CSc. nazvaná Reliéf Bradla. Docent Stankoviansky v prezentácii ukázal, že Bradlo je, popri verejnosti známych atribútoch, významné aj z prírodovedného hľadiska. V prvej časti prezentácie predstavil reliéf masívu Bradla druhú časť venoval vzácnej lokalite výmoľov na južnom svahu Bradla. Po prezentácii nasledovala diskusia a na záver sa doc. Stankovianskemu v mene obyvateľov Brezovej poďakoval primátor mesta Jaroslav Ciran.

     ● 21. októbra 2022 sa pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o Brezovej pod Bradlom v múzeu uskutočnila druhá z cyklu prednášok a audiovizuálnych prezentácií o minulosti nášho mesta nazvaná Villa Brizoua. Bola venovaná starším dejinám Brezovej – od počiatkov osídlenia po rok 1848.

     ● 28. októbra 2022 bola v Múzeu mesta Bratislavy otvorená výstava Človek človeku, Karel Koch - Dušan Jurkovič. Naše múzeum na výstavu zapožičalo osobné predmety architekta Jurkoviča a poskytlo skeny z architektových fotoalbumov.

     ● 11. novembra 2022 sme si v Brezovej pod Bradlom pri Pomníku slobody pripomenuli ukončenie I. svetovej vojny a uctili si Deň vojnových veteránov. Spomienky sa zúčastnili zástupcovia mesta i viacerých spoločenských organizácií.

     ● 23. novembra 2022 sa z iniciatívy o. z. Osobnosti Pod Bradlom v múzeu konalo podujatie Pocta Tvarožkovcom, venované 130. výročiu narodenia finančníka, odbojára, povereníka a podpredsedu SNR, Tomáša Tvarožka a 135. výročiu narodenia čs. legionára, jedného z najvýznamnejších slovenských architektov, Juraja Tvarožka. Tomáša a Juraja Tvarožkovcov i ďalšie osobnosti tvarožkovskej rodiny, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj Slovenska, priblížila audiovizuálna prezentácia pripravená M. Valihorom.

     ● 25. novembra 2022 sa pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o Brezovej pod Bradlom v múzeu uskutočnila záverečná tretia prednáška a audiovizuálna prezentácia o minulosti nášho mesta nazvaná Bije zvon slobody. Predstavila novšie dejiny Brezovej – od roku 1848 až po súčasnosť. 760. výročie Brezovej si účasťou na cykle prednášok a audiovizuálnych podujatí uctili i primátor mesta Jaroslav Ciran a viacero poslankýň a poslancov mestského zastupiteľstva. Cyklus prednášok a prezentácií pripravil. M. Valihora.

     ● 8. decembra 2022 múzeum pripravilo podujatie Ján Závodný, producent a záchranca prvého slovenského hraného filmu Jánošík. Bolo pôvodne pripravené na 100. výročie filmu Jánošík, pre koronakrízu sme ho uskutočnili tento rok. Vzácnymi hosťami boli netere Jána Závodného Viera Reid a Elena Chrustičová, synovec Michal Majtán, iniciátorka podujatia praneter Alena Kubicová a ďalší príbuzní. Spomienky sa zúčastnili i redaktori z RTVS.

     ● 20. decembra 2022 sa v múzeu konalo spomienkové podujatie pri príležitosti 75. výročia úmrtia architekta Dušana Samuela Jurkoviča. Audiovizuálnu prezentáciu pripravil M. Valihora.

     ● 21. decembra 2022 sa v aule Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave konalo podujatie Pocta Tvarožkovcom za zásluhy o rozvoj Slovenska. Na podujatí sa zúčastnil aj pracovník múzea M. Valihora, predstavil osobnosti rodiny Tvarožkovcov.

Zatvoriť
logo múzea

24/02/2023

Oznam o zatvorení múzea

Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom je do 31. marca 2023 z prevádzkových dôvodov zatvorené. Budova Národného domu Štefánikovho zostáva do 31. marca 2023 v energeticky úspornom režime vykurovania. Ďakujeme za pochopenie.

Zistiť viac
Zatvoriť

27/01/2023

Nezabúdajme

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Nezabúdajme, že holokaust sa týkal aj nás.

Zistiť viac

Nezabúdajme, že to všetko začalo najprv šírením nenávisti. Potom pokračovalo označením židovských spoluobčanov za cudzí element, zbavením majetku a nakoniec ich životov. V rokoch 1941-42 v Brezovej pod Bradlom prebehlo 22 likvidácií a 4 arizácie židovských podnikov. Nasledovali deportácie Židov do koncentračných a vyhladzovacích táborov. V Brezovej začali 26. 3. 1942. Jedenásť dievčat odvliekli do zberného tábora v bratislavskej Patrónke a 28. 3. 1942 ich deportovali do koncentračného a vyhladzovacieho tábora v Osvienčime. Mladých mužov previezli do zberného tábora v Seredi a 30. 3. 1942 ich deportovali do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Majdanek. Potom boli do koncentračných a vyhladzovacích táborov deportované celé židovské rodiny.
Z Brezovej pod Bradlom bolo do koncentračných a vyhladzovacích táborov deportovaných 77 mužov, žien a detí, 72 z nich neprežilo. Tvorili 72 z 84 obetí vojny v Brezovej, čoho následkom je vyhladenie celej jednej skupiny brezovských obyvateľov.
Mená židovských rodín, obetí holokaustu z Brezovej pod Bradlom, sú uvedené na pamätnej tabuli na brezovskom židovskom cintoríne. Prečítaním týchto mien si pripomeňme, prosím, pamiatku našich židovských spoluobčanov:

rodiny 
Aschner, Diamant, Fahn, Freilich, Gabriel, Goldberger, Goldenberg, Goraber, Grün, Grünfeld, Haberfeld, Hecht, Löffler, Nagel, Reich, Reichmann, Salamon, Schajovitsch, Schwarz, Stern, Strasser, Taglicht, Rozenthal, Weiss, Winter

Foto:

Pamätná tabuľa obetí holokaustu na brezovskom židovskom cintoríne

Zatvoriť

18/12/2022

Pozývame Vás na spomienkové podujatie

pri príležitosti 75. výročia úmrtia architekta Dušana Samuela Jurkoviča

Zistiť viac

20. 12. 2022 | 17.00 hod. | Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom.
Vstup voľný.
Tešíme sa na vašu účasť.

Zatvoriť

01/12/2022

Pozývame Vás na podujatie "JÁN ZÁVODNÝ, producent a záchranca prvého slovenského hraného filmu Jánošík"

Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, 8. decembra 2022 o 17.00 hod. Vstup voľný.

Zistiť viac

Tešíme sa na Vašu účasť.

Zatvoriť

15/11/2022

760. VÝROČIE NAŠEJ BREZOVEJ III.

Pozývame Vás na záverečnú z cyklu troch prednášok a audiovizuálnych prezentácií z minulosti nášho mesta nazvanú Bije zvon slobody. Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, 25. novembra 2022 o 17.00 hod.

Zistiť viac

Rok 2022 – 760. výročie prvej písomnej zmienky o Brezovej pod Bradlom – príležitosť pre poznávanie stôp po našich predkoch.
      
Pozývame Vás na záverečnú z cyklu troch prednášok a audiovizuálnych prezentácií z minulosti nášho mesta nazvanú Bije zvon slobody. Jej témou budú novšie dejiny Brezovej – od roku 1848 až po súčasnosť.

Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
25. novembra 2022 o 17.00 hod.

Vstup voľný.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Zatvoriť

15/11/2022

Pozývame Vás na podujatie "POCTA TVAROŽKOVCOM"

Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, 23. novembra 2022 o 17.00 hod. Vstup voľný. Tešíme sa na Vašu účasť.

Zistiť viac

POCTA TVAROŽKOVCOM

Pripomenutie si osobností z brezovskej rodiny Tvarožkovcov
pri príležitosti:
130. výročia narodenia Tomáša Tvarožka
a 135. výročia narodenia Juraja Tvarožka.

Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
23. novembra 2022 o 17.00 hod.
Vstup voľný.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Zatvoriť

28/10/2022

Naša škola v múzeu

Deti z brezovskej základnej školy absolvovali v našom múzeu sériu interaktívnych prezentácií. Bližšie informácie a fotky nájdete v nasledujúcom príspevku. Ďakujeme za spoluprácu.

Zistiť viac

Naša škola v múzeu

Na hodinách dejepisu v priebehu septembra a októbra naša základná škola spolupracovala s Múzeom Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Žiaci 9. ročníka navštevovali múzeum, kde absolvovali sériu krátkych interaktívnych prehliadok pod vedením Matúša Valihoru. Témy prezentácií boli: Brezová a 1. svetová vojnaM. R. ŠtefánikMohyla M. R. Štefánika Architekt Dušan S. Jurkovič. Následne žiaci plnili úlohy ku vybraným témam. Na záver vybraní žiaci vytvorili projekty v podobe myšlienkových máp na spomenuté témy.                                                                   
                                                                       ZŠ Brezová pod Bradlom
                                                                                    Kamila Sládková

Zatvoriť

28/10/2022

Výstava Človek človeku, Karel Koch - Dušan Jurkovič

Dnes sa vernisážou otvára výstava Človek človeku, Karel Koch - Dušan Jurkovič. V priestoroch Múzea mesta Bratislavy bude prístupná do 26. februára 2023.

Zistiť viac

Lekára Karla Kocha (1890 – 1981) a architekta Dušana Jurkoviča (1868 – 1947) spájalo nielen profesijné puto, ale aj osobné priateľstvo, činorodosť, spoločenská angažovanosť a morálne zásady. Súzvuk medzi Kochom a Jurkovičom vyústil do spolupráce pri realizácii súkromného Kochovho sanatória. Viac o výstave sa môžete dozvedieť na webe Múzea mesta Bratislavy na linku: https://muzeumbratislava.sk/udalost/clovek-cloveku-karel-koch-dusan-jurkovic

Naše múzeum na výstavu zapožičalo osobné predmety architekta Dušana S. Jurkoviča (vreckové hodinky, obálku s hlavičkou arch. Jurkoviča a hlavičkou Jurkovičovej tehelne, knihu Rozprava o živote z Jurkovičovej knižnice) a poskytlo skeny z fotoalbumov Dušana S. Jurkoviča.

Výstave želáme veľa spokojných návštevníkov.

Zatvoriť

26/10/2022

Výročie vzniku republiky

V piatok 28. októbra o 19.00 hodine Vás mesto Brezová pod Bradlom pri príležitosti 104. výročia vzniku Československej republiky pozýva na zapálenie ohňa na Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle.

Zistiť viac

Pripomínanie si vzniku republiky na bradlianskej Mohyle má hlbokú tradíciu. Ohne na Mohyle horeli za prvej ČSR nielen pri výročiach tragickej smrti generála Štefánika, ale aj pri výročiach vzniku republiky. A vďaka partizánom horel oheň k výročiu republiky na Mohyle napriek zákazu aj v čase II. svetovej vojny.
Vychádzajúc z tejto tradície si pamätný deň SR - Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu pripomenieme zapálením ohňa na mieste posledného odpočinku spoluzakladateľa samostatného česko-slovenského štátu generála Milana Rastislava Štefánika.

Zatvoriť

17/10/2022

760. výročie našej Brezovej II.

Pozývame Vás na druhú z cyklu troch prednášok a audiovizuálnych prezentácií z minulosti nášho mesta nazvanú Villa Brizoua. Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, 21. októbra 2022 o 17.00 hod.

Zistiť viac

Rok 2022 – 760. výročie prvej písomnej zmienky o Brezovej pod Bradlom – príležitosť pre poznávanie stôp po našich predkoch.
Pozývame Vás na druhú z cyklu troch prednášok a audiovizuálnych prezentácií z minulosti nášho mesta nazvanú Villa Brizoua. Jej témou budú staršie dejiny Brezovej – od počiatkov osídlenia po rok 1848.
Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
21. októbra 2022 o 17.00 hod.

Vstup voľný.

 

Zatvoriť

15/10/2022

Prezentácia Reliéf Bradla

V piatok 14. 10. 2022 sa v našom múzeu uskutočnila audiovizuálna prezentácia doc. RNDr. Miloša Stankovianskeho, CSc. nazvaná Reliéf Bradla.

Zistiť viac

Docent Stankoviansky v prezentácii ukázal, že Bradlo je, popri verejnosti známych atribútoch, významné aj z prírodovedného hľadiska.
V prvej časti prezentácie sa venoval reliéfu masívu Bradla. Predstavil špecifiká Bradla v Myjavskej pahorkatine, geomorfologické pomery masívu Bradla a geomorfologické pomery Bradla ako celku (vzťah k okolitej krajine, hranice masívu Bradla, jeho vrcholy, otázku jeho kompaktnosti versus členitosti, a v závere pôvodný vzhľad vrcholu Bradla pred výstavbou mohyly).
Druhú časť prezentácie docent Stankoviansky venoval vzácnej lokalite výmoľov na južnom svahu Bradla. Charakterizoval v nej bradlianske výmole v kontexte Slovenska, rozmery i vek bradlianskych výmoľov a ukázal, čím sú bradlianske výmole také vzácne. Sú jedinečnou ukážkou dvoch diametrálne odlišných typov výmoľov na jednej lokalite. Na juhozápade je štruktúra výmoľov hustejšia, na juhu však redšia. Z hľadiska súčasného využitia svahu sa táto odlišnosť nedala vysvetliť. Až analýza starých katastrálnych máp objasnila, že príčinou bola odlišná štruktúra polí (na juhozápade boli orientované po spádniciach, na juhu po vrstevniciach). Docent Stankoviansky predstavil i vývoj výskumu bradlianskych výmoľov a zviditeľnenie jeho výsledkov, ku ktorému výrazne prispel svojimi prácami, príspevkami na konferenciách i organizovaním odborných exkurzií.
Po prezentácii nasledovala diskusia a na záver sa docentovi Stankovianskemu v mene obyvateľov Brezovej poďakoval primátor mesta Mgr. Jaroslav Ciran.

  

Zatvoriť

11/10/2022

Pozvánka na audiovizuálnu prezentáciu "RELIÉF BRADLA"

pozývame vás na audiovizuálnu prezentáciu doc. RNDr. Miloša Stankovianskeho, CSc. RELIÉF BRADLA, 14. 10.  2022, 17.00 hod., Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom.

Zistiť viac

Vstup voľný.
Tešíme sa na vašu účasť.

Zatvoriť

28/09/2022

760. výročie našej Brezovej I.

Pozývame Vás na prvú z cyklu troch prednášok a audiovizuálnych prezentácií z minulosti nášho mesta nazvanú Klenová, Klenová. Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, 30. septembra 2022, 17.00 hod.

Zistiť viac

Rok 2022 – 760. výročie prvej písomnej zmienky o Brezovej pod Bradlom – príležitosť pre poznávanie stôp po našich predkoch.

Pozývame Vás na prvú z cyklu troch prednášok a audiovizuálnych prezentácií z minulosti nášho mesta nazvanú Klenová, Klenová. Bude venovaná krajine Brezovej a hmotnej i nehmotnej kultúre a spôsobu života jej obyvateľov.

Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, 30. septembra 2022, 17.00 hod.

Vstup voľný.

Zatvoriť
Oslavy Dňa Ozbrojených síl SR

22/09/2022

Dnes si pripomíname Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky

V sobotu 24. 9. 2022 bude v rámci Osláv Dňa Ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom na Nám. Gen. M. R. Štefánika verejnosti prezentovaná i panelová výstava Hrdinovia bojov za slobodu realizovaná v spolupráci s naším múzeom.

Zistiť viac

22. septembra 1848 bojovali Slováci v bojoch v Brezovej pod Bradlom prvýkrát v dejinách za svoju národnú slobodu. 22. september je na pamiatku týchto bojov Dňom Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V sobotu 24. septembra 2022 vojaci oslávia svoj deň v Brezovej pod Bradlom.

Panelovú výstavu Hrdinovia bojov za slobodu  pripravili o.z. Osobnosti Pod Bradlom a naše múzeum s finančnou podporou Ministerstva obrany SR a OOCR Záhorie. Mnohé z toho, čo je na výstave predstavené iba fotografiami, môžete vidieť priamo v múzeu. Sú to napríklad originály legionárskych uniforiem a výstroja, či predmety veliteľa partizánskeho Oddielu Repta.

Zatvoriť
pečať Brezovej

16/09/2022

Pozývame Vás na cyklus prednášok a audiovizuálnych prezentácií s názvom 760. výročie našej Brezovej

Prednášky sa budú konať v Múzeu D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v nasledujúcich termínoch – prvá 30. septembra, druhá 21. októbra, tretia 25. novembra, vždy o 17.00 hod., vstup voľný.

Zistiť viac

               (Ľudský) „duch musí premeniť spomienku na prežitie
               rôznych pozemských dôb vo svoj majetok. Čo kedysi
               bolo jasotom a nárekom, musí sa teraz stať poznaním...“

                                                      Jacob Burckhardt (1818 - 1897)


Rok 2022 – 760. výročie prvej písomnej zmienky o Brezovej pod Bradlom – príležitosť pre poznávanie stôp po našich predkoch. Stôp po vzájomnom ovplyvňovaní medzi nimi a krajinou, stôp po tom, ako pracovali, jedli, bývali, obliekali sa, čím sa riadili a čomu verili, ako a o čom rozmýšľali. Stôp po ich umení, po ich dejinách...

Z brezovských dejín sú známe najmä udalosti roku 1848 a osobnosti bojov za našu slobodu a formovania našej štátnosti (J. M. Hurban, M. R. Štefánik, Štefan Osuský, Ján Papánek, Ján Repta...). Staršia minulosť Brezovej je známa menej, hoci i ona si zaslúži pozornosť, a aj v nej ležia korene vedúce k uvedeným známejším udalostiam a osobnostiam. A vhodnou príležitosťou pre predstavenie staršej i novšej minulosti Brezovej je i 760. výročie prvej písomnej zmienky o nej.

• Prvá prednáška a prezentácia nazvaná Klenová, Klenová bude venovaná krajine Brezovej a hmotnej i nehmotnej kultúre a spôsobu života jej obyvateľov.

• Témou druhej prednášky a prezentácie Villa Brizoua budú staršie dejiny Brezovej – od počiatkov osídlenia po rok 1848.

• Tretia prednáška a prezentácia Bije zvon slobody predstaví novšie dejiny Brezovej – od roku 1848 až po súčasnosť.

Autor prednášok, Matúš Valihora, ich pripravil na základe knihy Brezová, O minulosti Brezovej pod Bradlom pred rokom 1848, ktorú publikoval v roku 2011, a pripravovanej novej knihy Náš chotár jest vrškovatý.
Srdečne vás pozývame.

Zatvoriť

18/08/2022

Katarína Salayová-Jurkovičová čestnou občiankou Brezovej

V nedeľu 14. augusta 2022 mesto Brezová pod Bradlom poctilo udelením čestného občianstva dve osobnosti - emeritného biskupa ECAV Mgr. Ivana Osuského a Mgr. Katarínu Salayovú-Jurkovičovú. Čestné občianstvo mesta získala pani Katarína Salayová-Jurkovičová za podporu vzniku Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a darovanie cenných osobných predmetov architekta Jurkoviča expozícii múzea.

Zistiť viac

Slávnostný akt udelenia čestného občianstva sa odohral v obradnej sieni Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom, dekrét o udelení čestného občianstva si pani Salayová-Jurkovičová prevzala z rúk primátora mesta Jaroslava Cirana.   
Pani Salayová-Jurkovičová navštívila Múzeum D. S. Jurkoviča, v ktorom sa stretla s priateľmi a podporovateľmi múzea. Na brezovskom cintoríne si uctila pamiatku svojho starého otca, architekta Dušana Samuela Jurkoviča, i blížiace sa 154. výročie jeho narodenia položením kvetov k Dejinnému pamätníku, ktorý je jeho dielom i miestom jeho posledného odpočinku. Pobyt v Brezovej pod Bradlom zakončila návštevou najväčšieho diela starého otca - Mohyly generála Štefánika na Bradle.
Tak, ako to zaznelo i v príhovore primátora mesta, veríme, že čestné občianstvo Brezovej pod Bradlom bude pani Kataríne Salayovej-Jurkovičovej natrvalo pripomínať úctu a obdiv nás všetkých za jej podporu vzniku múzea a našu úctu k dielu jej starého otca, architekta Dušana Samuela Jurkoviča.

Mgr. Katarína Salayová-Jurkovičová je vnučkou architekta Dušana Samuela Jurkoviča, dcérou jeho syna Pavla. Vyštudovala fotografiu na Škole umeleckého priemyslu a novinárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave. Vyše desať rokov bola redaktorkou časopisu Projekt – revue slovenskej architektúry. Pracovala v prezidentskej  kancelárii ako osobná tajomníčka prvej dámy pani Emílie Kováčovej, neskôr ako manažérka Nadácie Emílie a Michala Kováčovcov.
Na starého otca sa trochu pamätá. Zomrel, keď mala tri roky. Neskôr s rodičmi a starou mamou Jurkovičovou bývali spolu vo vile, ktorú architekt Jurkovič postavil pre svoju rodinu.
Dušan Samuel Jurkovič vo všeobecnom povedomí veľmi známy nebol pre nepriazeň bývalého režimu. Uznania sa mu dostalo až po jeho zmene. Po roku 1989 mu boli udelené, in memoriam, najvyššie štátne vyznamenania.
Pani Salayová-Jurkovičová je poslednou žijúcou vnučkou Dušana Jurkoviča. Aktívne sa zúčastňuje pripomínania odkazu architekta Dušana Jurkoviča na miestach jeho pôsobenia a teší ju rastúci záujem o jeho život a tvorbu.
Keď sme v roku 2014 začali pripravovať v Brezovej expozíciu venovanú Dušanovi Jurkovičovi, pani Salayová-Jurkovičová nášmu projektu uverila a podporila ho. Nezištne darovala Mestu Brezová pod Bradlom cenné osobné predmety svojho starého otca, architekta Jurkoviča. Darovaním týchto predmetov položila základ ku vzniku Pamätnej izby, po rozšírení od roku 2018 Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom – prvej a na Slovensku dosiaľ jedinej expozície venovanej architektovi Jurkovičovi. Dňa 19. decembra 2014 sa zúčastnila jej otvorenia.
Činnosť múzea pani Salayová-Jurkovičová naďalej sleduje, podporuje a propaguje, za čo jej patrí naša veľká úcta a vďaka.
 

Texty k fotografiám:

1 až 4)  slávnostné udelenie čestného občianstva

5)  návšteva múzea

6)  návšteva Dejinného pamätníka, miesta posledného odpočinku Dušana Samuela Jurkoviča

7)  pani Salayová-Jurkovičová na otvorení expozície 19. 12. 2014

8)  osobné predmety Dušana Samuela Jurkoviča darované pani Salayovou-Jurkovičovou

Zatvoriť
gen. M. R. Štefánik

20/07/2022

142. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika

21. júla 2022 si pripomenieme 142. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika, vedca, vojaka, diplomata a spoluzakladateľa našej novodobej štátnosti.

Zistiť viac

Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 Košariská – 4. 5. 1919 Ivanka pri Dunaji),
     narodil sa vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku ako príslušník neslobodného národa bez vlastnej správy, školstva i vlastnej inteligencie. Vyštudoval matematiku a astronómiu na Karlovej univerzite v Prahe, kde získal aj doktorát. Vo vedeckej dráhe astronóma pokračoval v Paríži, kam odišiel v roku 1904. V čase I. svetovej vojny sa naplno venoval vojenskej a diplomatickej činnosti rodiaceho sa československého odboja.
     V septembri 1917 sa pre noviny New York World vyjadril slovami: „Bude tento svet bezpečným miestom pre demokraciu? Má malý národ práve toľko práva ísť svojou cestou, žiť svojím národným životom ako národ veľký? Táto vojna musí vyriešiť obe tieto otázky. A miestom, kde ich musí vyriešiť, je stredná Európa.
     Generál Štefánik svoj národ oslobodil. Stal sa spoluzakladateľom Československej republiky – nového demokratického štátu, prinášajúceho Čechom a Slovákom i slobodu národnú. Jeho ďalšie činy prerušila tragická smrť pri návrate domov. Štefánikova vízia novej demokratickej Európy ako priestoru pre slobodné a rovnoprávne európske národy sa plne uskutočnila až po páde totalitných režimov v strednej Európe v roku 1989.
     Miestom posledného odpočinku generála Štefánika je jeho Mohyla na Bradle, ktorej autorom je architekt Dušan Samuel Jurkovič.

Zatvoriť

19/07/2022

Štefánikove dni 2022

21. až 24. 7. 2022.

Zistiť viac

Program:Program vo formáte jpg tu.

Zatvoriť

06/07/2022

Videoreportáž zo spomienky na 607. výročie upálenia Majstra Jana Husa a 100. výročie odhalenia pomníka

Televízia Brezová pod Bradlom priniesla videoreportáž zo spomienky na 607. výročie upálenia Majstra Jana Husa a 100. výročie odhalenia pomníka Majstra Jana Husa v Brezovej pod Bradlom. Súčasťou spomienky bolo aj naše múzeum, kde sme predstavili pôvodnú nápisovú dosku z pomníka.

Zistiť viac

Nápisová doska doplnila v múzeu už vystavený originál busty z pomníka a bude trvalou súčasťou expozície múzea.
Link na videoreportáž tu. 

Zatvoriť

04/07/2022

Pozývame Vás na výstavu

Výstava „Z môjho sveta“ je venovaná tvorbe Fedora Mikulčíka,

Zistiť viac

Možete ju navštíviť v čase od 8. júla do 26. augusta 2022 v našom múzeu.
Vernisáž: 8. júla 2022 o 17.00 hod.

Zatvoriť

01/07/2022

Pozývame Vás na predstavenie pôvodnej nápisovej dosky z pomníka Majstra Jana Husa

v múzeu 3. júla 2022 o 11. hodine pri príležitosti 607. výročia upálenia Majstra Jana Husa a 100. výročia odhalenia pomníka.

Zistiť viac

Podujatie je súčasťou spomienky, konanej v Brezovej pod Bradlom pri príležitosti 607. výročia upálenia Majstra Jana Husa.

9.30 hod., Husov park, spomienková slávnosť pri pomníku
                   Majstra Jana Husa,

10.00 hod., evanjelický kostol, služby Božie,

11.00 hod., Múzeum D. S. Jurkoviča, predstavenie pôvodnej
                     nápisovej dosky z pomníka Majstra Jana Husa.

Zatvoriť

23/06/2022

Členky International Women's Club of Bratislava v našom múzeu

V piatok 17. júna navštívili naše múzeum v Brezovej pod Bradlom manželky zahraničných diplomatov pôsobiacich na Slovensku združené v International Women's Club of Bratislava. Návšteva bola súčasťou zájazdov klubu po stopách tvorby architekta D. S. Jurkoviča.

Zistiť viac

       Návštevy sa zúčastnilo šestnásť členiek klubu z deviatich krajín. Po komentovanej prehliadke múzea si pozreli diela D. S. Jurkoviča na brezovskom cintoríne – vstupnú bránu, náhrobok rodiny Papánkovcov a Dejinný pamätník, ktorý je zároveň miestom posledného odpočinku D. S. Jurkoviča. Pristavili sa aj pri náhrobku Samuela Jurkoviča, architektovho starého otca. Záver zájazdu patril návšteve najväčšieho Jurkovičovho diela – Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Za členky klubu pani Frecerová napísala: „Prispeli ste k zdokonaleniu obrazu, ktorý si postupne vytvárame o Dušanovi Jurkovičovi, a objasnili ste nám viacero nových súvislostí. Obdivujeme Vás, ako krásne udržiavate jeho pamiatku a ako kvalitne je vybudované a zariadené celé múzeum.“

Zatvoriť

21/06/2022

Videozáznam - Pripomenutie jubileí spisovateľa Jána Juríčka

Televízia Brezová pod Bradlom uverejnila videozáznam z návštevy Jany Kepplovej v našom múzeu konanej pri príležitosti jubileí jej otca spisovateľa Jána Juríčka.

Zistiť viac

Link na videozáznam nájdete i na webe nášho múzea v sekcii odborné činnosti.

Zatvoriť

15/06/2022

Jubileá spisovateľa Jána Juríčka

29. januára 2022 uplynulo 100 rokov od narodenia a 1. júna 30 rokov od smrti brezovského rodáka, spisovateľa Jána Juríčka. Januárové 100. výročie narodenia si pre pandémiu korony nebolo možné pripomenúť. Dcéru Jána Juríčka, Janu Kepplovú s manželom, sme preto pozvali na Brezovú 27. mája 2022. V múzeu predstavili publikácie Jána Juríčka a ocenenia, ktoré za svoju tvorbu získal.

Zistiť viac

        Rodákom sú zvlášť blízke najmä dve z prác Jána Juríčka - M. R. Štefánik, životopisný náčrt a Brezová pod Bradlom. Životopis M. R. Štefánik vyšiel počas krátkeho uvoľnenia režimu v roku 1968. No jeho druhé vydanie bolo zastavené, vytlačené exempláre boli v roku 1969 zošrotované a kniha bola vyradená zo všetkých knižníc na Slovensku! Životopis je cenný aj tým, že je napísaný pútavo a prístupne mladým čitateľom. Ján Juríček ho venoval Jane, svojej dcére, ktorá sa v škole nemohla dozvedieť, kto bol Štefánik. Kniha Brezová pod Bradlom, ktorej bol Ján Juríček zostavovateľom, vyšla v roku 1970 a bola prvou monografiou nášho mesta. Aj táto kniha narazila na nastupujúcu „normalizáciu“ režimu a iba časť nákladu sa podarilo dostať medzi ľudí. O kvalite monografie svedčí, že v roku 1998 mohla byť vydaná jej reedícia, doplnená o udalosti po roku 1970. Za „normalizácie“ bol kariérny postup Jána Juríčka pozastavený a do konca pôsobenia vo vydavateľstve Obzor zostal na poste radového redaktora.
        Videozáznam z návštevy pani Kepplovej v Múzeu D. S. Jurkoviča zhotovila Televízia Brezová pod Bradlom a bude dostupný i na webe nášho múzea. Pani Kepplová priblížila ťažké okolnosti tvorby svojho otca, i vydania jeho posledných kníh Martin Rázus, básnik a politikaMilan Hodža, Kapitola z dejín slovenskej, československej a európskej politiky, ktorých sa Ján Juríček, žiaľ, už nedožil. Návštevu pani Kepplovej v brezovskom múzeu zabezpečila pani Jela Juríčková, sesternica spisovateľa Jána Juríčka. Hovorila o zahraničných vydaniach životopisu M. R. Štefánik – o cyklostylovom vydaní vo Francúzsku pre potreby detí emigrantov, či prekladoch do angličtiny a japončiny. V mene mesta za návštevu poďakovala poslankyňa mestského zastupiteľstva a členka komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a cestovného ruchu Simona Nemcová. 

Zatvoriť

10/05/2022

Spomienkové slávnosti pri príležitosti 103. výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika

Milana Rastislava Štefánika, vedca, vojaka, diplomata a spoluzakladateľa našej novodobej štátnosti, si na Bradle uctili stovky ľudí vrátane ústavných činiteľov. Májové stretnutia na Štefánikovej bradlianskej Mohyle nie sú len spomienkou. Sú predovšetkým uctením a oslavou jeho života, jeho zakladateľského diela. Spomienkové slávnosti spoluorganizovalo i naše múzeum.

Zistiť viac

        Spomienkové slávnosti s cieľom sprítomniť Štefánikov odkaz čo najširšej verejnosti zorganizovalo mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s partnermi – obcou Košariská, obcou Priepasné, mestom Myjava, ministerstvom obrany, ozbrojenými silami, Trenčianskym samosprávnym krajom, Spoločnosťou M. R. Štefánika, Slovenským národným múzeom, Múzeom D. S. Jurkoviča, Spolkom rodákov M. R. Štefánika, Cirkevným zborom ECAV Brezová pod Bradlom a Cirkevným zborom ECAV Košariská - Priepasné. Pracovník múzea D. S. Jurkviča zabezpečoval organizáciu spomienkových slávností a v priestorich múzea sa konali sprievodné podujatia spomienkvých slávností.  
        Regionálna spomienková slávnosť sa uskutočnila 3. mája, v predvečer výročia Štefánikovej smrti. Hostí privítal primátor mesta Jaroslav Ciran, nasledoval príhovor Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Duchovné slovo patrilo biskupovi východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Petrovi Mihočovi. Spomienka vyvrcholila tradičným zapálením vatier v rohoch Mohyly primátormi a starostami Štefánikovho rodného kraja a piesňou Kto za pravdu horí v podaní Mužského cirkevného spevokolu ECAV Brezová pod Bradlom.
        Celoslovenská spomienková slávnosť pripravená mestom v spolupráci s partnermi, najmä s ministerstvom obrany, ozbrojenými silami a Trenčianskym samosprávnym krajom, sa konala v sobotu 7. mája. Program na Bradle otvoril o 15. hod. prelet dvoch dopravných lietadiel ministerstva vnútra (plánovaný bol aj prelet vzdušných síl, pre zlé počasie v mieste vzletu však musel byť zrušený). Hostia si uctili generála Štefánika položením vencov, akt kladenia vencov vykonala Čestná stráž Ozbrojených síl SR za zvuku Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR. Účastníkov spomienkovej slávnosti privítal primátor mesta Jaroslav Ciran. Štefánikova „vízia demokratickej Európy ako priestoru pre slobodné a rovnoprávne európske národy je zvlášť aktuálna práve dnes, v čase, kedy rovnoprávna a slobodná európska krajina čelí bezprecedentnému útoku svojho suseda a musí v 21. storočí bojovať nielen za svoju, ale aj za našu slobodu“, zdôraznil primátor. S príhovorom vystúpil predseda Národnej rady Boris Kollár. O Štefánikovi uviedol: „V základoch dnešnej slovenskej štátnosti sa nachádza veľa pevných kameňov, ktoré do nich vložil práve on. Preto si ho stále musíme pripomínať a musíme sa ním inšpirovať.“ Príhovor predniesla i štátna tajomníčka ministerstva kultúry Viera Leščáková, duchovné slovo patrilo Júliusovi Filovi, emeritnému biskupovi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Program umelecky dotvárali piesne v podaní Danubius Singers. Pieseň Našiel som si v šírom poli, ktorej text napísal Štefánik a zhudobnil ho jeho priateľ Mikuláš Schneider Trnavský, zaspieval ukrajinský rodák, člen Slovenského filharmonického zboru Mykola Erdyk. V prednese Anny Valihorovej zaznela báseň Márie Kvetanovej Laur Štefánikovi. Bezplatnú autobusovú dopravu na Bradlo a späť poskytol Trenčiansky samosprávny kraj.
        K celoslovenskej spomienkovej slávnosti patrili i sprievodné podujatia – slávnostné služby Božie v brezovskom evanjelickom kostole, prezentácie Môj posledný let v infobode na Bradle, scénické prehliadky v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách, výstavy Hrdinovia bojov za slobodu a Štefánik a légie v Múzeu D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a krátke filmy venované Štefánikovi v Národnom dome Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom. 
        Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na spomienkových slávnostiach a prispeli k ich dôstojnému priebehu.

Zatvoriť

25/04/2022

Pozývame Vás na spomienkové slávnosti pri príležitosti 103. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika

Program spomienkových slávností a informácie o doprave.

Zistiť viac

Program spomienkových slávností tu ku stiahnutiu: Program MRŠ 2022

Informácie o doprave (vrátane cestovného poriadku bezplatnej autobusovej dopravy) tu ku stiahnutiu: Doprava MRŠ 2022

Zatvoriť

25/04/2022

Vyvesili sme zástavy na Šaškovom dome

Dnes, 25. apríla 2022, sme v Brezovej pod Bradlom na Námestí gen. M. R. Štefánika vyvesili zástavy pod pamätnou tabuľou dejov roku 1848 na Šaškovom dome. Vyvesením týchto zástav si pripomíname udalosti Brezovskej jari 1848.

Zistiť viac

Zástavy budú vyvesené až do septembra tohto roku, kedy si pripomenieme udalosti Brezovskej jesene roku 1848.

Šaškov dom bol pri príležitosti hurbanovského divadla 25. apríla 1848 vyzdobený červeno-bielymi zástavami. Takisto o tri dni neskôr, 28. apríla 1848, pri vyhlásení petície Žiadosti slovenského národa v stolici nitrianskej na brezovskom rínku, Jozef Miloslav Hurban pri vyhlasovaní jednotlivých bodov Žiadostí podľa dobových svedectiev mával červeno-bielou zástavou. Na záver, keď zástupcovia jednotlivých obcí podpisovali Žiadosti, dostali červeno-biele zástavy. Tieto zástavy boli vtedy prvými slovenskými národnými zástavami. Modrá farba, ktorú dnes máme v trikolóre, pribudla až v septembri 1848 v Slovenskom povstaní. So spomínanými zástavami sa zhoduje i súčasná mestská zástava Brezovej, ktorá je tiež červeno-biela.

Na pamiatku 174. výročia udalostí brezovskej jari 1848 sme na Šaškovom dome vyvesili štátnu zástavu a repliku červeno-bielej zástavy z jari 1848
Autorom pamätnej tabule dejov roku 1848 na Šaškovom dome je architekt Dušan S. Jurkovič, ktorého predkovia sa udalostí roku 1848 aktívne zúčastnili. 

Zatvoriť
Ján Krutý

22/04/2022

Zomrel Ján Krutý

Dňa 20. apríla 2022 vo veku nedožitých 97 rokov zomrel Ján Krutý. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 27. apríla 2022 o 14.00 hod. v krematóriu v Leviciach. ​​​​​​​Česť jeho pamiatke!

Zistiť viac

Ján Krutý, rodák z Brezovej pod Bradlom, bol posledným žijúcim členom oddielu Repta II. partizánskej brigády M. R. Štefánika.

Popisky k fotkám:
1)  Ján Krutý na Bradle na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika konanej 6. 5. 2017
2)  Ján Krutý pri slávnostnom odhalení zrekonštruovaného pamätníka SNP v Dvoloch 6. 9. 2019

Zatvoriť

04/04/2022

Spomienka na 77. výročie oslobodenia Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezovej pod Bradlom vás 7. apríla 2022 pozývajú na spomienku venovanú 77. výročiu oslobodenia Brezovej pod Bradlom.

Zistiť viac

Program:
13.00 hod. premietanie spomienok účastníkov odboja v Múzeu D. S. Jurkoviča
14.00 hod. kladenie vencov na námestí a Dejinnom pamatníku na cintoríne
15.00 hod. Členská schôdza ZO SZPB v Dennom centre

Zatvoriť

28/03/2022

Oznam

Od 28. 3. 2022 je Múzeum D. S. Jurkoviča otvorené. Tešíme sa vaše návštevy.

Zistiť viac
Zatvoriť

11/03/2022

Pozývame vás na výstavu Sváko Ragan z Brezovej

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom vás pozýva na výstavu SVÁKO RAGAN Z BREZOVEJ

Zistiť viac

Výstava sa uskutoční 11. marca až 14. apríla 2022.
Vstup voľný.

Zatvoriť

11/03/2022

Nový diel seriálu Osobnosti Brezovej

V sekcii webu múzea odborné činnosti nájdete nový diel seriálu Osobnosti Brezovej venovaný Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, národnému buditeľovi, evanjelickému farárovi.

Zistiť viac

Článok tu: odborné činnosti

Zatvoriť
logo

11/03/2022

MÚZEUM DUŠANA SAMUELA JURKOVIČA V BREZOVEJ POD BRADLOM V ROKU 2021

V roku 2021 mohli návštevníci popri základnej ponuke múzea, tvorenej jeho expozíciami, navštíviť tri výstavy, múzeum pripravilo alebo sa spolupodieľalo na siedmich podujatiach. Bližšie údaje o činnosti múzea nájdete v nasledujúcej správe o činnosti múzea v roku 2021.

Zistiť viac

Správa o činnosti Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v roku 2021


Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom (ďalej len múzeum) je v zmysle § 16a zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov múzejným zariadením. Zriaďovateľom múzea je Mesto Brezová pod Bradlom. Múzeum je v zmysle § 7, ods. 5. pís. j zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zaevidované v evidencii múzejných zariadení pod registračným číslom ZMP/1/2015.

      Podobne ako v predchádzajúcom roku aj v roku 2021 do činnosti múzea zásadným spôsobom zasiahla pandémia Covid19. Pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu muselo byť múzeum v r. 2021 uzatvorené ešte dlhšiu dobu než v predchádzajúcom pandemickom r. 2020: prvýkrát bolo uzatvorené až do 16. apríla 2021, druhýkrát bolo uzatvorené od 29. novembra do 16. decembra 2021.
      Pre opatrenia proti šíreniu pandémie bol od jesene obmedzený i maximálny počet návštevníkov múzea a neskôr povinne zavedené režimy povoľujúce vstup len návštevníkom očkovaným, testovaným a po prekonaní Covidu19 (režim OTP) a následne len očkovaným a po prekonaní Covidu19 (režim OP). V platnosti zostali dezinfekcia rúk pri vstupe a používanie rúška. V dôsledku pandémie sa výrazne zmenilo zloženie návštevníkov múzea. Pre pandémiu boli veľmi obmedzené školské zájazdy, v lete sa aspoň čiastočne vrátili zájazdy, turistické, či rôznych organizácií a spolkov. Od jesene návštevnosť klesla i z dôvodu opätovného obmedzenia maximálneho počtu návštevníkov a zavedenia režimov OTP a OP.
      Múzeum bolo v roku 2021 otvorené 143 dní. Najvyššia návštevnosť bola v letných mesiacoch (júl 452 návštev, august 521 návštev, september 391 návštev). Nulová návštevnosť bola pre uzatvorenie múzea v mesiacoch január, február, marec. Celková návštevnosť múzea v roku 2021 bola 1 911 návštev.
      Pre porovnanie v poslednom roku pred pandémiou, r. 2019 bolo múzeum otvorené 229 dní a malo 7264 návštev, v prvom pandemickom roku 2020 bolo múzeum otvorené 172 dní a malo 2 141 návštev.

      V roku 2021 mohli návštevníci popri základnej ponuke múzea, tvorenej jeho expozíciami, navštíviť 3 výstavy, múzeum pripravilo alebo sa spolupodieľalo na 7 podujatiach. Sme veľmi radi, že sme v jeseni mohli aspoň čiastočne obnoviť pandémiou prerušenú spoluprácu s brezovskou základnou školou. Panie učiteľky so žiakmi školy viackrát navštívili v múzeu výstavy Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky HRDINOVIA BOJOV ZA SLOBODU a ŠTEFAN OSUSKÝ, diplomat, politik, medzinárodný právnik, univerzitný pedagóg, publicista, slovenský národovec a československý vlastenec.

      V roku 2021 múzeum získalo darom 8 zbierkových predmetov. Pre obmedzenia spôsobené pandémiou Covid19 múzeum časť činnosti presunulo do virtuálneho priestoru na svoj web muzeumjurkovic.sk, presun časti činností do virtuálneho priestoru sa prejavil i v náraste počtu príspevkov na webe múzea. Činnosť múzea prezentoval pracovník múzea M. Valihora aj vo viacerých regionálnych a celoštátnych médiách (TASR, RTVS, TV Brezová, Novinky spod Bradla...). 

 

     Prehľad činnosti múzea v roku 2021

rok otváracie dni návštevnosť zájazdy výstavy podujatia vlastné + spoluúčasť
2021 143 1911 20 3 7

 

     Najvýznamnejšie akcie múzea v roku 2021:

     ● 27. 1. 2021 Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu múzeum na svojej webovej stránke uverejnilo mená židovských rodín z Brezovej pod Bradlom, z ktorých sedemdesiatdva mužov, žien i detí zahynulo v koncentračných táboroch.

     ● Od marca 2021 múzeum na svojej webovej stránke v sekcii odborné činnosti formou medailónov predstavuje významné osobnosti Brezovej pod Bradlom. Ich mená sú zaznamenané na žulových kvádroch Panteónu osobností Brezovej, ktorý mesto vybudovalo v rámci revitalizácie okolia pamätníkov Dr. Štefana Osuského a Dr. Jána Papánka na Nám gen. M. R. Štefánika. Autorom úvodného textu panteónu je PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ Historického ústavu SAV. Na koncepcii a príprave panteónu sa podieľalo aj múzeum, výber osobností panteónu a údaje o nich pripravil pracovník múzea Matúš Valihora.

     ● 28. apríla 2021 múzeum v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom na Námestí gen. M. R. Štefánika vyvesili zástavy pod pamätnou tabuľou na Šaškovom dome. V čase pandémie sme si týmito zástavami symbolicky pripomenuli 173. výročie udalostí Brezovskej jari 1848.

     ● 3. mája 2021, v predvečer 102. výročia smrti, sa na Mohyle M. R. Štefánika na Bradle uskutočnila spomienková slávnosť. Štefánikovu osobnosť a jeho dielo si uctili ústavní činitelia na čele s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a ďalší pozvaní hostia. Na príprave spomienkovej slávnosti sa organizačne, personálne i programom podieľalo aj múzeum. Žiaľ, pretrvávajúca negatívna pandemická situácia v okrese Myjava znemožnila uskutočniť celoštátne spomienkové slávnosti. Spomienková slávnosť sa teda konala len v obmedzenom rozsahu – pre pozvaných hostí, bez prítomnosti verejnosti. Hostia na čele s prezidentkou republiky navštívili i novovybudovaný infobod na Bradle. Múzeum v infobode zabezpečilo prezentáciu videodokumentu múzea Dušan Samuel Jurkovič Mohyla generála Štefánika na Bradle a panelovej výstavy Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali, ktorej autorom je PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. 

     ● 8. mája 2021 múzeum v čase pandémie príspevkom na svojej webovej stránke a článkom v mesačníku mesta pripomenulo 76. výročie konca II. svetovej vojny.

     ● 9. mája 2021 si múzeum v čase pandémie príspevkom na svojej webovej stránke pripomenulo Deň Európy - oslavu mieru a jednoty. Vďaka členstvu v Európskej únii zažíva aj Slovensko obdobie rozvoja a stability. Vďaka eurofondom mohlo vzniknúť aj naše múzeum.

     ● 27. júna 2021 múzeum na svojom webe v sekcii digitalizované exponáty predstavilo nový prírastok zbierky múzea, kartu vojaka Štefana Juríčka zo zajatia písanú na brezovej kôre.

     ● 6. júla 2021 pri príležitosti 606. výročia upálenia Majstra Jana Husa múzeum v príspevku na svojom webe bližšie predstavilo v múzeu vystavený originál busty z jediného pamätníka Majstra Jana Husa na Slovensku.

     ● 29. júla 2021 absolvovala prehliadku múzea skupina 52 pracovníkov ministerstva školstva v rámci programu EXOD.

     ● 7. augusta 2021 múzeum rado podporilo predstavenie novovybudovaného infocentra pre návštevníkov Bradla zapožičaním modelu Mohyly a videodokumentu o nej.

     ● 18. až 28. augusta 2021 bola v múzeu v spolupráci so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika sprístupnená putovná panelová výstava Milan Rastislav Štefánik stopy života. Autorkou výstavy pripravenej Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika je PhDr. Ružena Kormošová, PhD., odborným konzultantom PhDr. Pavol Kanis, CSc. Výstava na deviatich paneloch poukázala na rôzne oblasti života a činnosti generála Milana Rastislava Štefánika. 

     ● 29. augusta 2021 pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania uverejnilo múzeum na svojom webe fotografiu Vojenského osobného preukazu pána Branislava Tvarožka podpísaného veliteľom povstania Jánom Golianom.

     ● 9. septembra 2021 sa v evanjelickom kostole v Brezovej pod Bradlom konala spomienka Nezabudnutí susedia, počas ktorej odzneli príhovory a boli čítané mená obetí holokaustu. Za múzeum sa spomienky zúčastnil Matúš Valihora. Pripomenul, že holokaust sa týkal aj Brezovej pod Bradlom a prečítal mená obetí holokaustu z Brezovej.

     ● 11. septembra 2021 sa v múzeu konala vernisáž výstavy Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky HRDINOVIA BOJOV ZA SLOBODU. Vernisáž pripravili občianske združenie Osobnosti Pod Bradlom v spolupráci s múzeom a Mestom Brezová pod Bradlom. Výstava na desiatich paneloch predstavila hrdinov bojov za našu slobodu z rokov 1848-1849, 1914-1918 a 1939-1945 vrátane bojov hurbanovských povstalcov z 22. 9. 1848 v Brezovej, na pamäť ktorých je 22. september Dňom Ozbrojených síl SR. Výstava mala byť súčasťou programu osláv Dňa Ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom 26. 9. 2021. Program osláv bol však pre pandémiu zrušený a výstava zostala prístupná v priestoroch múzea. Výstavu v rámci spolupráce s brezovskou základnou školou navštívili v sprievode paní učiteliek žiaci školy.

     ● 7. októbra 2021 bola v múzeu otvorená výstava ŠTEFAN OSUSKÝ, diplomat, politik, medzinárodný právnik, univerzitný pedagóg, publicista, slovenský národovec a československý vlastenec. Autorom výstavy je Mgr. Pavol Máťuš. Výstava na dvadsiatich paneloch približuje nielen Osuského dielo, ale napríklad aj jeho návštevy rodnej Brezovej. Sprístupnenie výstavy zabezpečili Slovenská národná knižnica, o. z. Osobnosti Pod Bradlom a múzeum. Hostí na otvorení privítala zástupkyňa primátora mesta Ing. Silvia Čuvalová. Štefana Osuského fundovane predstavil riaditeľ Historického ústavu SAV PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. Výstava bola prístupná do 29. 10. 2021. Aj túto výstavu viackrát v sprievode paní učiteliek navštívili i žiaci brezovskej základnej školy.

     ● 11. novembra 2021 sme si v Brezovej pod Bradlom pri Pomníku slobody pripomenuli ukončenie I. svetovej vojny a uctili si Deň vojnových veteránov. Spomienky obmedzenej pandémiou sa zúčastnili zástupcovia mesta, cirkvi, múzea a viacerých miestnych spoločenských organizácií.

     ● 16. novembra 2021 si múzeum v čase pandémie aspoň príspevkom na svojom webe a neskôr i uverejnením článku v mesačníku mesta pripomenulo 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu a 32. výročie Nežnej revolúcie, v ktorej sme po štyroch desaťročiach totality získali späť našu súčasnú slobodu a demokraciu. Bez slobody, ku ktorej patria aj sloboda vedeckého bádania i sloboda vyjadrovania, by nebolo ani naše múzeum.

     ● 21. decembra 2021 múzeum v čase pandémie aspoň príspevkom na svojom webe pripomenulo 74. výročie úmrtia architekta Dušana Samuela Jurkoviča.

Zatvoriť

28/02/2022

Zbierka pre Ukrajinu

Mesto Brezová pod Bradlom spolu s cirkvami v Brezovej pod Bradlom organizujú zbierku pre obyvateľov Podkarpatskej Ukrajiny ako podporu pre prichádzajúcich vojnových utečencov. Mnohí obyvatelia nechcú opustiť územie Ukrajiny, čakajú na svojom území, a preto potrebujú našu pomoc. 

Zistiť viac

Životy ľudí sú v ohrození, prežívajú strach, bolesť a neistotu. Je veľmi dôležité, aby sme sa zomkli a podporili nielen duchovne, ale aj materiálne ľudí, ktorí sa ocitli nie svojou vinou v ťažkej životnej situácii.

Potrebujú základnú domácu drogériu, hygienické potreby, čistiace prostriedky, plienky, vlhčené utierky a trvanlivé potraviny, najlepšie v konzervách, pretože zásobovanie obchodov na Ukrajine nie je možné. Oblečenie a textil, prosíme, nenoste.

Zbierka sa uskutoční v Národnom dome Štefánikovom od 28. 2. 2022 do 3. 3. 2022 (vrátane) v čase od 12.00 hod. do 18.00 hod. Pracovník mesta bude v uvedenom čase na prízemí budovy,  ktorému môžete odovzdať darované veci.

Vyzbierané veci poskytne pravoslávnemu kláštoru v Hrušove na Ukrajine, 160 km od hranice so Slovenskou republikou, ktorý zbierku následne rozdelí pre utečencov prichýlených v tomto kláštore, ako aj v okolitých obciach.

Milí Brezovčania, podporte, prosím, v čo najväčšej miere túto zbierku, ktorá je veľmi žiadúca a v súčasnej dobe potrebná pre ľudí v núdzi.

V prípade otázok kontaktujte Ing. Jána Michálka, prednostu MsÚ na tel. č. 0905 722 856.


Ďakujeme veľmi pekne za vašu pomoc.

Zatvoriť
logo

28/02/2022

Vstup do múzea v režime základ

V zmysle platných opatrení je Vstup do Múzea D. S. Jurkoviča možný v režime základ.

Zistiť viac

Za osobu v režime základ, sa považuje osoba bez ohľadu na imunitný status.

Naďalej zostávajú v platnosti:
- respirátor
- dezinfekcia rúk

Zatvoriť

24/02/2022

Agresia Ruska voči nášmu susedovi Ukrajine

Dôrazne odsudzujeme agresiu Ruska voči nášmu susedovi Ukrajine. Je brutálnym porušením medzinárodného práva.

Zistiť viac

Ešte neumrela Ukrajiny ani sláva, ani sloboda,
Ešte sa na nás, bratia Ukrajinci, osud usmeje.
Zhynú nepriatelia naši ako rosa na slnku,
Začneme konečne vládnuť v našej zemi.

Dušu, telo, obetujeme za našu slobodu,
Ukážeme, že sme bratia, z kozáckeho rodu.


                                     Štátna hymna Ukrajiny

Zatvoriť

03/02/2022

Ministri Ivan Korčok a Jaroslav Naď si vo Washingtone pripomenuli brezovského rodáka diplomata Štefana Osuského

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok si v stredu, 2. februára 2022, spoločne s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom, uctil významného slovenského diplomata Štefana Osuského položením kytice na jeho hrob na cintoríne Oak Hill vo Washingtone.

Zistiť viac

 „Štefan Osuský je pre mňa vzorom diplomata, ktorý tvrdo, no zároveň inteligentne presadzoval záujmy svojho štátu v zahraničí,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Štefan Osuský ako spoluautor Clevelandskej dohody spoluformoval americkú koncepciu povojnového usporiadania Európy a spolu s ďalšími krajanmi v USA dopomohol k naplneniu práva Slovákov a Čechov na sebaurčenie. Následne sa ako veľvyslanec v Londýne a v Paríži usiloval vybudovať mladému štátu reputáciu, ktorú zúročil v parížskych diplomatických rokovaniach. Ich výsledkom bolo vymedzenie československých hraníc Trianonskou mierovou zmluvou, ktorú podpísal spolu s ministrom zahraničných vecí, Edvardom Benešom.

„Osuský rozumel významu vzťahov so západnými spojencami pre vznik a udržanie slobodného, nezávislého a demokratického štátu v strednej Európe, a tieto dokázal efektívne rozvíjať a využívať,“ vyjadril sa minister I. Korčok. Ministri si pamiatku Štefana Osuského uctili počas pracovnej návštevy vo Washingtone, v rámci ktorej majú byť podpísané dohody prehlbujúce spoluprácu so Spojenými štátmi v oblastiach obrany a rozvojovej pomoci. Štefanovi Osuskému bol v roku 1992 udelený Rad T. G. Masaryka I. triedy in memoriam. V roku 2001 mu bol udelený Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. V roku 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčok rozhodol o pomenovaní novovznikajúcej letnej školy diplomacie po tomto významnom predstaviteľovi slovenskej diplomacie.

Zdroj: webová stránka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, https://www.mzv.sk/

Foto:
1) Hrob Štefana Osuského cintoríne Oak Hill vo Washingtone
2) Pamätník Štefana Osuského v rodnej Brezovej pod Bradlom 

Zatvoriť
Jad vašem

27/01/2022

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Nezabúdajme, že holokaust sa týkal aj nás.

Zistiť viac

Nezabúdajme, že to všetko začalo najprv šírením nenávisti. Potom pokračovalo označením židovských spoluobčanov za cudzí element, zbavením majetku a nakoniec ich životov. 
Z Brezovej pod Bradlom bolo do koncentračných a vyhladzovacích táborov deportovaných 77 mužov, žien a detí, 72 z nich neprežilo. Tvorili 72 z 84 obetí vojny v Brezovej, čoho následkom je vyhladenie celej jednej skupiny brezovských obyvateľov.

Na fotografii Brezová v Jad vašem - pamätníku obetí a hrdinov holokaustu v Jeruzaleme.
 

Zatvoriť

23/12/2021

Vážení priatelia,

.

Zistiť viac

prajeme vám všetkým pokojné a láskyplné Vianoce. Odložme závisť, zášť, zahasme fakľu sváru. Nádej nech nám svieti do budúcich dní. Usilujme sa spoločne o porozumenie, toleranciu, vzájomný rešpekt. Želáme vám veľa zdravia, úspechov a spokojnosti.
Šťastný nový rok 2022.
                                                                 Múzeum D. S. Jurkoviča
                                                                 v Brezovej pod Bradlom

Zatvoriť
logo múzea

22/12/2021

Múzeum počas vianočných sviatkov a nového roku

Oznamujeme, že v dňoch 23. 12. 2021 až 7. 1. 2022 bude Múzeum D. S. Jurkoviča zatvorené. Múzeum otvorí v pondelok 10. 1. 2022. Tešíme sa na vašu návštevu.

Zistiť viac
Zatvoriť
D. S. Jurkovič

21/12/2021

74. výročie úmrtia Dušana Samuela Jurkoviča

Dnes si pripomíname 74. výročie úmrtia architekta Dušana Samuela Jurkoviča.

Zistiť viac

Dušan Samuel Jurkovič (23. 8. 1868 – 21. 12. 1947)
najväčší slovenský architekt prvej pol. 20. storočia
Pochádzal z národoveckej brezovskej rodiny, narodil s v Turej Lúke (dnes časť Myjavy). Vo svojej tvorbe cieľavedome uplatňoval prvky ľudovej kultúry i moderné trendy európskej architektúry. Bol autorom nielen pôvabných secesných budov, ale aj moderných funkcionalistických stavieb, či pôsobivých pomníkov a pamätníkov. V rokoch 1889 až 1918 pôsobil na Morave, po roku 1918 na Slovensku. Svojím životom i dielom sa natrvalo zapísal do kultúrneho dedičstva oboch národov. Jurkovičov význam dokladá i skutočnosť, že jeho tvorba mala a má aj medzinárodný ohlas i uznanie, a rozmer takpovediac stredoeurópsky – jeho stavby sa nachádzajú na území troch dnešných štátov - Česka, Slovenska a Poľska (Jurkovičove haličské cintoríny).

Foto
1) Dušan Jurkovič okolo roku 1904

2) Dušan Jurkovič s manželkou Boženou rod. Bartelmusovou a synmi

3) Miesto posledného odpočinku Dušana Jurkoviča v Dejinnom pamätníku na cintoríne v Brezovej pod Bradlom, ktorý sám navrhol

Zatvoriť
logo múzea

17/12/2021

Múzeum otvorené

Od 17. 12. 2021 je Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom otvorené. Na základe platných pandemických opatrení je vstup do múzea možný za nasledujúcich podmienok:

Zistiť viac

Vstup možný iba návštevníkom:
- kompletne očkovaným,
- tým, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 
  v období pred nie viac ako 180 dňami.

Maximálne 6 navštevníkov súčasne
(neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby).

- respirátor
- dezinfekcia rúk

Zatvoriť

16/12/2021

NOVÝ DIEL SERIÁLU OSOBNOSTI BREZOVEJ

V sekcii webu múzea odborné činnosti nájdete nový diel seriálu Osobnosti Brezovej venovaný Jánovi Ďurkovičovi (Jurkovičovi), Štefanovi Foškovi, Martinovi Potúčkovi, Jánovi Vicianovi – dobrovoľníkom, ktorí padli 22. 9. 1848 v prvých bojoch hurbanovského Slovenského povstania.

Zistiť viac

Článok tu: odborné činnosti

Zatvoriť
logo múzea

26/11/2021

Oznam

Pre núdzový stav a zákaz vychádzania je Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom až do odvolania opatrení zatvorené. Ďakujeme za pochopenie.

Zistiť viac
Zatvoriť
Tomáš Hroš

18/11/2021

Nový diel seriálu Osobnosti Brezovej

V sekcii webu múzea odborné činnosti nájdete nový diel seriálu Osobnosti Brezovej venovaný Tomášovi Hrošovi - evanjelickému farárovi, národovcovi.

Zistiť viac

Článok tu: odborné činnosti

Zatvoriť
VPN

16/11/2021

Deň boja za slobodu a demokraciu a výročie Nežnej revolúcie

Zajtra, 17. novembra, si pripomenieme Deň boja za slobodu a demokraciu a 32. výročie Nežnej revolúcie, v ktorej sme po štyroch desaťročiach totality získali späť našu súčasnú slobodu a demokraciu. Bez slobody, ku ktorej patria aj sloboda vedeckého bádania i sloboda vyjadrovania, by nebolo ani naše múzeum. Ďakujeme !

Zistiť viac

Pripomeňme si priebeh novembra 1989 u nás, v Brezovej pod Bradlom:

17. novembra 1989 sa v Prahe sa konala režimom oficiálne povolená študentská manifestácia pri príležitosti 50. výročia smrti študenta Jana Opletala – obete nacistického režimu. Po jej ukončení sa časť študentov premiestnila do centra mesta, kde bola na Národní třídě brutálne rozohnaná príslušníkmi bezpečnostných zložiek.
Brutálny zásah proti študentom na Národní třídě režim tajil. V Československej televízii odvysielali zábery zo zásahu až po protestoch verejnosti a až 24. 11. 1989, teda až týždeň po udalostiach! U nás, v Brezovej pod Bradlom, zábery zo zásahu videli mnohí ľudia skôr. Vďaka blízkosti hranice zachytávali signál rakúskej televízie ORF, ktorá v spravodajstve zábery zo zásahu odvysielala.

Vo vtedajšom podniku Pružináreň a strojáreň, Brezová pod Bradlom, vznikol prípravný koordinačný výbor. Výbor vydal vyhlásenie, v ktorom odsúdil „brutálny zásah poriadkových síl proti účastníkom študentskej manifestácie“ 17. 11. 1989 v Prahe. Podporil programové vyhlásenia združení študentov vysokých škôl, Občianskeho fóra a občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu.
Prípravný koordinačný výbor zároveň vyzval k účasti na demonštratívnom generálnom štrajku na námestí v Brezovej pod Bradlom 27. 11. 1989. Súhlas s vyhlásením výboru vyjadrilo podpisom na listinách 1 340 pracovníkov podniku! Toto vyhlásenie pravdivo uviedlo, že: „17. november nie je príčinou, ale vyhrotením celospoločenskej krízy, ktorá sa prehlbovala stagnáciou politického a hospodárskeho vývoja v posledných dvadsiatich rokoch.
Počas generálneho štrajku 27. novembra 1989 sa konalo zhromaždenie i na námestí v Brezovej pod Bradlom.

Na poludnie 27. novembra 1989 vstúpilo v celom vtedajšom Československu pod heslom Koniec vlády jednej strany do dvojhodinového generálneho štrajku 75 % tovární, úradov, škôl a obchodov.
Úspech generálneho štrajku presvedčivo ukázal, že komunistický režim stratil podporu obyvateľstva a revolučné zmeny už nie je možné zvrátiť.
7. 12. 1989 odstúpila komunistická federálna vláda, 10. 12. bola vymenovaná nová vláda a odstúpil prezident Gustáv Husák. 28. 12. Federálne zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra Dubčeka, 29. 12. bol za prezidenta republiky zvolený Václav Havel. V dňoch 8. a 9. júna 1990 sa uskutočnili slobodné voľby.

Foto: generálny štrajk na námestí v Brezovej pod Bradlom 27. novembra 1989

Zatvoriť

11/11/2021

Spomienka pri Pomníku slobody

Dnes, 11. 11. 2021 o 11. hodine, presne na 103. výročie, sme si v Brezovej pod Bradlom pri Pomníku slobody pripomenuli ukončenie I. svetovej vojny a uctili si Deň vojnových veteránov. Spomienky obmedzenej pandémiou Covid19 sa zúčastnili zástupcovia mesta, cirkvi, múzea a viacerých miestnych spoločenských organizácií.

Zistiť viac

Symbolicky ju otvoril hlas kostolných zvonov. Zazneli duchovné slovo a modlitba evanjelického farára Jána Lichanca. Primátor mesta Jaroslav Ciran vzdal úctu našim predkom padlým v prvej svetovej vojne, čs. legionárom, dobrovoľníkom z rokov 1918-19 i dobrovoľníkom padlým v hurbanovských bojoch 22. 9. 1848, ktorých mená sú vyryté na Pomníku slobody i všetkým vojnovým veteránom. Pripomenul, že dnes sa v Bratislave na budove bývalej Legiobanky na Grösslingovej ul. slávnostne odhaľuje tabuľa na pamiatku významných legionárov Slovákov, ktorí bojovali v čs. légiách a na ktorej sú uvedení traja naši brezovskí rodáci - Ján Papánek, Ján Tvarožek a Juraj Tvarožek.

Zatvoriť

02/11/2021

PLATNÉ OPATRENIA PRE VSTUP DO MÚZEA

Podľa COVID automatu platia v týždni od 1. 11. 2021 v okrese Myjava pre vstup do múzea nasledujúce opatrenia:

Zistiť viac

Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice

Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu osôb pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • zakázané

OTP:

 • individuálne prehliadky
 • maximálne 1 osoba na 15 m2

Kompletne zaočkovaní:

 • bez obmedzení
Zatvoriť

26/10/2021

Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu

Štátny sviatok Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu si pripomenieme v jeho predvečer v stredu 27. októbra o 19. hodine zapálením ohňa na Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle.

Zistiť viac

Pripomínanie si vzniku samostatného česko-slovenského štátu na bradlianskej Mohyle má hlbokú tradíciu. Oheň na Mohyle bol za prvej Česko-slovenskej republiky zapaľovaný nielen 3. mája v predvečer výročia Štefánikovej tragickej smrti, ale i 27. októbra v predvečer výročia vzniku republiky. A vďaka partizánom horel oheň k výročiu republiky na Mohyle napriek zákazu aj v čase II. svetovej vojny.
Vychádzajúc z tejto tradície si štátny sviatok v čase opäť rastúcej pandémie Covidu19 pripomenieme symbolicky – zapálením ohňa na mieste posledného odpočinku spoluzakladateľa samostatného česko-slovenského štátu generála Milana Rastislava Štefánika.

K našej štátnosti sa hrdo hlásime. Pripomíname si ju na mieste pamäti národa – Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle.

Zatvoriť

13/10/2021

reportáž z otvorenia výstavy "ŠTEFAN OSUSKÝ"

TV Brezová priniesla reportáž z otvorenia výstavy "ŠTEFAN OSUSKÝ".

Zistiť viac

Výstavu uviedol riaditeľ Historického ústavu SAV, autor monografie Štefana Osuského, PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. 
Reportáž TV Brezová z otvorenia výstavy nájdete tu.

Výstavu si môžete pozrieť v priestoroch Múzea D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom do 29. októbra 2021 v otváracích hodinách múzea.

Zatvoriť

07/10/2021

Pozývame vás na výstavu ŠTEFAN OSUSKÝ

Slovenská národná knižnica, o. z. Osobnosti Pod Bradlom, Múzeum D. S. Jurkoviča vás pozývajú na panelovú výstavu "ŠTEFAN OSUSKÝ, diplomat, politik, medzinárodný právnik, univerzitný pedagóg, publicista, slovenský národovec a československý vlastenec."

Zistiť viac

Výstava je prístupná 8. až 29. októbra 2021 v otváracích hodinách múzea.
Autor výstavy: Mgr. Pavol Máťuš.
Vstup voľný. Tešíme sa na vašu návštevu.

Zatvoriť

04/10/2021

Dokument Cena slobody - oslobodenie Slovenska

V utorok 5. 10. o 21.05 hod. RTVS : 2 odvysiela dokument "Cena slobody - oslobodenie Slovenska". Vo výpovediach odchádzajúcej generácie priamych účastníkov SNP účinkujú i naši krajania - páni Ján Krutý a Branislav Tvarožek.

Zistiť viac

Pán Ján Krutý je posledným žijúcim členom Oddielu Repta II. partizánskej brigády M. R. Štefánika, pán Branislav Tvarožek posledným žijúcim členom Vysokoškolského strážneho oddielu sprevádzajúceho veliteľov Povstania Jána Goliana a Rudolfa Viesta.
Dokument bude reprízovaný na RTVS : 2 v stredu 6. 10. o 15.05 hod. 

foto 1
Ján Krutý na májovej spomienkovej slávnosti na Mohyle gen. M. R. Štefánika

foto 2
Branislav Tvarožek pri otvorení nášho múzea

Zatvoriť

29/09/2021

Platné opatrenia pre vstup do múzea

Podľa COVID automatu platia v týždni od 27. 8 do 3. 10. i v týždni od 4. 10. do 10. 10. 2021 pre vstup do múzea nasledujúce opatrenia:

Zistiť viac

Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice

Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu osôb pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • individuálne prehliadky

 • maximálne 1 osoba na 15 m2

OTP:

 • hromadné prehliadky do 10 osôb

Kompletne zaočkovaní:

 • bez obmedzení

Zatvoriť

25/09/2021

Výstava predĺžená

Z dôvodu zrušenia programu osláv Dňa Ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom 26. 9. 2021 je výstava "Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky, HRDINOVIA BOJOV ZA SLOBODU" predĺžená do 6. 10. 2021. Výstavu môžete navštíviť v priestoroch Múzea D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Vstup voľný. Tešíme sa na vašu návštevu.

Zistiť viac
Zatvoriť

23/09/2021

Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky

V Brezovej pod Bradlom pri Pamätníku hurbanovských bojov na Prietržskej ceste si 22. septembra 2021 si pri príležitosti Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky pripomenuli hrdinské činy a bojový úspech slovenských dobrovoľníkov minister obrany Jaroslav Naď a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko.

Zistiť viac

22. september je Dňom Ozbrojených síl Slovenskej republiky na pamiatku prvých víťazných bojov Slovenského povstania z 22. 9. 1848 v Brezovej pod Bradlom.
Autorom Pamätníka hurbanovských bojov na Prietržskej ceste, jednom z miest víťazných bojov z 22. septembra 1848 je architekt Dušan S. Jurkovič. Hurbanovské boje za slobodu boli architektovi Jurkovičovi blízke. Bol synovcom manželky J. M. Hurbana, na ktorého si dobre pamätal, architektov otec bojoval ako dobrovoľník v povstaleckom vojsku, otcov bratranec dokonca v bojoch 22. 9. 1848 zahynul.
Dňu Ozbrojených síl slovenskej republiky je venovaná aj aktuálna panelová výstava prístupná v priestoroch nášho múzea.

Zatvoriť

17/09/2021

nOVÝ DIEL SERIÁLU OSOBNOSTI BREZOVEJ

V sekcii webu múzea odborné činnosti nájdete nový diel seriálu Osobnosti Brezovej venovaný Martinovi Šaškovi – významnému organárskemu majstrovi a národovcovi.

Zistiť viac

Článok tu: odborné činnosti

Zatvoriť

12/09/2021

Reportáž z otvorenia výstavy "Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky HRDINOVIA BOJOV ZA SLOBODU"

TV Brezová priniesla reportáž z otvorenia výstavy "Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky HRDINOVIA BOJOV ZA SLOBODU".

Zistiť viac

Reportáž TV Brezová z otvorenia výstavy tu.
Výstavu si môžete pozrieť v priestoroch Múzea D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v dňoch 12. - 24. 9. 2021 v otváracích hodinách múzea.

Zatvoriť

11/09/2021

Panelová výstava "Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky HRDINOVIA BOJOV ZA SLOBODU" - zdroje k obrázkom

.

Zistiť viac

Zdroje k obrázkom výstavy nájdete v sekcii odborné činnosti.

Zatvoriť

09/09/2021

Pozývame vás na výstavu

Občianske združenie Osobnosti Pod Bradlom, Mesto Brezová pod Bradlom a Múzeum D. S. Jurkoviča Vás pozývajú na panelovú výstavu "Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky HRDINOVIA BOJOV ZA SLOBODU"

Zistiť viac

Výstava bude prístupná v priestoroch Múzea D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v dňoch 12. - 24. 9. 2021 v otváracích hodinách múzea.


 

     

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany
Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto
dokumentu je výlučne zodpovedné o. z. Osobnosti Pod Bradlom.

Zatvoriť

09/09/2021

Nezabudnutí susedia

Dnes, 9. septembra, si pripomíname po celom Slovensku Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pri tejto príležitosti sa o 10.00 hod. evanjelickom kostole v Brezovej pod Bradlom konala spomienka "NEZABUDNUTÍ SUSEDIA", počas ktorej odzneli príhovory a boli čítané mená obetí holokaustu.

Zistiť viac

Evanjelická cirkev sa pripojila k iniciatíve Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a brezovský kostol tak bol jedným zo šesťdesiatich ôsmich miest na Slovensku, v ktorých sa spomienka "NEZABUDNUTÍ SUSEDIA" konala.
Za Múzeum D. S. Jurkoviča sa spomienky zúčastnil Matúš Valihora, Pripomenul, že holokaust sa týkal aj Brezovej pod Bradlom a prečítal mená obetí holokaustu z Brezovej.
Reportáž zo spomienky od TV Brezová so môžete poztieť tu. 

Zatvoriť
VOP

29/08/2021

77. výročie Slovenského národného povstania

Pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania uverejňujeme fotografiu Vojenského osobného preukazu pána Branislava Tvarožka podpísaného veliteľom povstania Jánom Golianom.

Zistiť viac

Pán Branislav Tvarožek, narodený 2. decembra 1925 v Loku, pochádza z významnej brezovskej rodiny Tvarožkovcov a v Brezovej istý čas vyrastal. Vychovaný bol v ideáloch demokracie a v štefánikovskom duchu. V jeseni 1942 ako stredoškolák písal heslá proti nacizmu, za čo ho vyšetrovali, väznili a vylúčili zo všetkých vyšších škôl na Slovensku. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa v polovici septembra dostal do Banskej Bystrice a stal sa členom Vysokoškolského strážneho oddielu. Veliteľov povstania Jána Goliana a Rudolfa Viesta sprevádzal až do posledných chvíľ. Padol do zajatia, no podarilo sa mu ujsť. Dostal sa k otcovi do Nového Mesta nad Váhom, kde sa zapojil do odboja. V roku 1949 poskytol nocľah bratrancovi Živodarovi Tvarožkovi, ktorý sa tajne vrátil do ČSR z americkej okupačnej zóny. V nespravodlivom procese Tvarožek a spol. dostal bratranec trest smrti, zmenený neskôr na doživotie a Branislav bol odsúdený na 5 rokov, ktoré strávil na Jáchymovsku v trestaneckom tábore Rovnost.

Za svoju odbojovú činnosť získal Branislav Tvarožek viaceré vyznamenania a ocenenia, 2. 1. 2020 mu Prezidentka Slovenskej republiky udelila Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

Pán Branislav Tvarožek má silné citové väzby k Brezovej, kde vyrastal a chodil do školy. Prispel finančne, no najmä venovaním cenných predmetov spojených s Brezovou a svojou rodinou, k vzniku nášho Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom.

Zatvoriť
Otvorenie výstavy

19/08/2021

Reportáž z otvorenia výstavy Milan Rastislav Štefánik stopy života

TV Brezová priniesla reportáž z otvorenia putovnej výstavy Milan Rastislav Štefánik stopy života.

Zistiť viac

Reportáž TV Brezová z otvorenia výstavy

Výstavu pripravenú Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika môžete v múzeu navštíviť do 29. augusta 2021 v otváracích hodinách múzea. 

Zatvoriť

15/08/2021

Pozývame vás na výstavu Milan Rastislav Štefánik stopy života

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, Mesto Brezová pod Bradlom, Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom vás pozývajú na putovnú panelovú výstavu MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK STOPY ŽIVOTA prístupnú 18. až 28. augusta 2021 v otváracích hodinách múzea.

Zistiť viac

Autorkou výstavy pripravenej Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika je PhDr. Ružena Kormošová, PhD., odborným konzultantom PhDr. Pavol Kanis, CSc. Výstava na deviatich paneloch poukazuje na rôzne oblasti života a činnosti generála, PhDr. Milana Rastislava Štefánika. 

Výstava vznikla s finančnou podporou predsedu vlády SR.
 

Zatvoriť

08/08/2021

Infocentrum na Bradle sa predstavilo verejnosti

V sobotu 7. augusta 2021 sa v Areáli Bradlo návštevníci zoznámili s novovybudovaným infocentrom.

Zistiť viac

Prevádzkovatelia infocentra - Región Štefánik s.r.o. - pripravili bohatý program. Nechýbalo v ňom pozorovanie nočnej oblohy ďalekohľadmi hvezdárne v Hlohovci, projekcia v prenosnom planetáriu... K dobrej pohode prispeli Café Milánek, stánky s občerstvením i ponuka v Chate Bradlo.

V infocentre návštevníkom pútavou formou predstavili myšlienku architekta Dušana S. Jurkoviča vytvoriť "dielo hodné legendárneho života Štefánikovho plného súzvuku hrdinstva, harmónie a krásy" - Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle. 

Naše múzeum rado podporilo podujatie zapožičaním modelu Mohyly a videodokumentu o nej.

Zatvoriť
141. výročie narodenia M. R. Štefánika

21/07/2021

Pripomíname si 141. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika

Dnes 21. 7. 2021 o 12.00 hod. si položením venca k pamätnej tabuli M. R. Štefánika na brezovskom námestí uctili 141. výročie jeho narodenia primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran a podpredseda VV o.z. Osobnosti Pod Bradlom Peter Bzdúch.

Zistiť viac

Obaja menovaní sa o 14.00 hod. zúčastnili i spomienkovej slávnosti 141. narodenia generála Štefánika konanej pred jeho rodným domom na Košariskách.

Zatvoriť

15/07/2021

Nový diel seriálu Osobnosti brezovej

V sekcii webu múzea odborné činnosti nájdete nový diel seriálu Osobnosti Brezovej venovaný Moše Schickovi – významnému rabínovi, známemu pod akronymom Maharam Schick

Zistiť viac
Zatvoriť
busta z pomníka Majstra Jana Husa

07/07/2021

Busta z pomníka Majstra Jana Husa

6. júla 2021 sme si pripomenuli 606. výročie upálenia Majstra Jana Husa. V našom múzeu je umiestnený originál busty z jediného pamätníka Majstra Jana Husa na Slovensku.

Zistiť viac

Pomník Majstra Jana Husa sa nachádza v rovnomennom parku na Ul. J. M. Hurbana V Brezovej pod Bradlom. Na čelnej strane pylónu je čierna mramorová doska s textom: Ján Hus, mučedlník pravdy Kristovej, upálený v Kostnici r. 1415. Na zadnej strane pylónu je čierna mramorová doska s textom: Na pamiatku oslobodenia venovala Kostnická Jednota, Ústredie Československých evanjelikov v Prahe. Postavené 6. VII. 1922 nákladom ev. a. v. Cirkve brezovskej. Na ľavej strane pylónu je citát J. Husa: Milujte se vespolek a stůjte v jednote. M. J. Hus. Na pravej strane pylónu je čierna mramorová doska s biblickým textom z evanjelia apoštola Jána: Poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Kristus /Ján 8, 32/.
Pieskovcový pomník je dielom akademického sochára Františka Fabiánka. Je autorskou kópiou jeho dvoch pamätníkov Jana Husa v Hradci Králové. Prvý stojí od r. 1912 na dnešnej Nezvalovej ul. pri kostole českobratskej cirkvi. Druhý Husov pomník v Hradci Králové bol postavený v roku 1914 vo Fialových sadech (dnes Sukovy sady).
Akademický sochár František Fabiánek (1884 Boskovice – 1967 Brno) bol figuralista, dokázal zachytiť citový výraz tváre. V rokoch 1905 – 1910 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u Josefa Václava Myslbeka. V roku 1910 súkromne študoval v parížskom ateliéri francúzskeho sochára Augusta Rodina. Vo svojej tvorbe sa venoval najmä portrétom, plastike a pomníkom.

Pomník Majstra Jana Husa v Brezovej slávnostne odhalili 9. 7. 1922 za účasti biskupa západného dištriktu evanjelickej a. v. cirkvi Samuela Zocha, dekana Husovej evanjelickej fakulty bohosloveckej v Prahe Ferdinanda Hrejsu, zástupcov vlády i župných orgánov. Slávnostnú reč mal brezovský evanjelický farár Ján Lichner.
Od roku 1963 je pomník pamiatkovo chránený. Pri výstavbe sídliska na Hornom rade bol pomník preložený na dnešné miesto na Ul. J. M. Hurbana. Dňa 29. júna 1988 bol opätovne odhalený. V septembri až decembri 2015 pomník zreštaurovali sochári Ján Fečo a Andrej Baník. Pre zvetrávanie busty pomníka sochári vytvorili jej kópiu, ktorú umiestnili na pamätníku a originál busty odporučili umiestniť v interiéri. Náklad na obnovu uhradili ministerstvo kultúry v dotačnom programe Obnovme si svoj dom a mesto Brezová pod Bradlom.

Originál busty našiel dôstojné miesto v roku 2018 v našom, vtedy zriadenom, múzeu. Je cennou súčasťou expozície Brezová.

Zatvoriť
averz karty zo zajatia

27/06/2021

Nový prírastok do zbierky múzea

Múzeum získalo darom od rodiny Juríčkovcov kartu vojaka Štefana Juríčka zo zajatia písanú na brezovej kôre.

Zistiť viac

Kartu poslal Štefan Juríček v roku 1915 zo zajatia v Rusku, do ktorého sa dostal ako rakúsko-uhorský vojak v čase I. svetovej vojny. Dopĺňa do múzea už skôr darované legionárske uniformy a súčasti výstroja Štefana Juríčka. Fotografie karty i prepis a preklad jej textu nájdete v sekcii digitalizované exponáty.

Zatvoriť

26/06/2021

Obnova Jurkovičovho Libušína ocenená I. miestom

Cenu Národnej súťaže múzeí Českej republiky Gloria musaealis 2020 v kategórii Múzejný počin roku 2020 získalo Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm za projekt „Libušín znovuzrozený: Obnova Národní kulturní památky po požáru“

Zistiť viac

V ocenení sa uvádza: Požiar prvej realizovanej stavby architekta Dušana Jurkoviča sa zdal byť nenahraditeľnou stratou. Múzeum pristúpilo nielen k rekonštrukcii objektu, ale i k jeho vedeckej obnove pri výraznej podpore verejnosti. Po dôkladnom prieskume bol Libušín znovu vybudovaný vo svojej podobe z roku 1925.

Gratulujeme ocenenému Národnímu muzeu v přírodě Rožnov pod Radhoštěm!


foto: Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

Zatvoriť

14/05/2021

Nový diel Seriálu Osobnosti Brezovej

V sekcii webu múzea odborné činnosti nájdete nový diel seriálu Osobnosti Brezovej venovaný Samuelovi Jurkovičovi – učiteľovi, notárovi, národovcovi, zakladateľovi Spolku gazdovského.

Zistiť viac
Zatvoriť

12/05/2021

Spomienková slávnosť pri príležitosti 102. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika

„Sú po ňom pomenované ulice, námestia, školy, letisko, planétka, štátne vyznamenanie Slovenskej republiky. Štefánik žije. Naše stretnutie nie je len spomienkou. Je aj uctením a oslavou jeho života, jeho zakladateľského diela.“

Zistiť viac

      Týmito slovami sa 3. mája, v predvečer 102. výročia smrti, na Štefánikovej Mohyle na Bradle začala spomienková slávnosť. Štefánikovu osobnosť a jeho dielo si uctili ústavní činitelia na čele s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a ďalší pozvaní hostia. Na príprave spomienkovej slávnosti sa organizačne, personálne i programom podieľalo aj Múzeum D. S. Jurkoviča.

      Spoluzakladateľ našej štátnosti, vedec, vojak, diplomat a štátnik Milan Rastislav Štefánik, je jednou z kľúčových osobností našich dejín. Je tradíciou, že miestom a časom vyvrcholenia spomienky a oslavy Štefánikovho diela sú májové slávnosti na Bradle. Žiaľ, pretrvávajúca negatívna pandemická situácia v okrese Myjava nám znemožnila uskutočniť celoštátne spomienkové slávnosti tak ako po minulé roky za účasti tisícov návštevníkov z celej našej vlasti. Spomienková slávnosť zorganizovaná Mestom Brezová pod Bradlom a Slovenským národným múzeom sa teda konala len v obmedzenom rozsahu pre pozvaných hostí, bez prítomnosti verejnosti.
      V Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách slávnostne otvorili novú expozíciu Milan Rastislav Štefánik. Generál – osloboditeľ. Expozícia svojím stvárnením a obsahovou náplňou vizualizuje nielen významné životné etapy gen. M. R. Štefánika, ale predstavuje ho aj ako znalca umenia, človeka mnohopočetných záľub, ako Slováka, ktorý bol vždy hrdý na svoj pôvod a zostal verný svojmu národu a svojim myšlienkam. Predstavitelia samospráv a Spoločnosti M. R. Štefánika podpísali v múzeu memorandum o spolupráci.
      Spomienková slávnosť vyvrcholila na Štefánikovej bradlianskej Mohyle. Hostia si jeho pamiatku uctili položením kvetov. Zazneli hymna SR a báseň Milana Rúfusa Bradlo 1990.
      V mene domácich uvítal hostí primátor mesta Jaroslav Ciran. Vyjadril želanie, aby „spomienková slávnosť bola dôstojným pripomenutím života a diela najväčšieho Slováka a zároveň veľkého Európana Milana Rastislava Štefánika. Nasledovali príhovory hostí.
       „Ani najtragickejšia smrť nemôže prekryť to, kým Milan Rastislav Štefánik bol a čím všetkým sa zaslúžil, že náš národ sa stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu.“ povedala v úvode svojho vystúpenia prezidentka republiky Zuzana Čaputová. V závere prezidentka zdôraznila, že: Po desaťročiach historických turbulencií máme možnosť štefánikovskú politiku uskutočňovať. Keby sme túto možnosť nevyužili, spreneverili by sme sa odkazu, ktorý nám Milan Rastislav Štefánik zanechal.“ Predseda Národnej rady Boris Kollár vo svojom príhovore deklaroval: „Je len málo takých osobností slovenských dejín, ktoré sa zapísali do sŕdc celých generácií Slovákov, ako práve Milan Rastislav Štefánik.“ V mene vlády vystúpila ministerka kultúry Natália Milanová. Z jej príhovoru vyberáme: „Svojím štúdiom, sebarealizáciou a súčasne neúnavnou prácou pre spoločnosť sa im Milan Rastislav Štefánik stal národným hrdinom, s ktorým sa vedeli stotožniť predchádzajúce i súčasné generácie. Stal sa ideálom hodným nasledovania, zdrojom inšpirácie a vnútornej sily.“ Zo zahraničných hostí na Mohyle prehovoril veľvyslanec Francúzskej republiky Christophe Léonzi. Nasledovalo vystúpenie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Záver pietneho aktu na Mohyle patril duchovnému slovu generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ivana Eľka.
      Hostia na čele s prezidentkou republiky navštívili novovybudovaný infobod na Bradle, ktorý im autorsky predstavil architekt Martin Šlahor. Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v infobode zabezpečilo prezentáciu videodokumentu múzea Dušan Samuel Jurkovič Mohyla generála Štefánika na Bradle a panelovej výstavy Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali, ktorej autorom je je PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. 
      Infobod vybudovaný z financií získaných od vlády SR bude slúžiť ako dosiaľ chýbajúce potrebné zázemie pre návštevníkov Bradla. Celá stavba infobodu je zapustená do terénu. Jej umiestnenie, tvar, zvolené materiály i stvárnenie jednotlivých detailov plne rešpektujú dominanciu Štefánikovej Mohyly a zachovanie chránených pohľadov na ňu.
      Infobod spolu so zrekonštruovanou a verejnosti opäť prístupnou strážnicou (chatou) na Bradle, dosiaľ zrealizovanými vegetačnými úpravami Bradla a Múzeom D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom sú súčasťou budovania Areálu Bradlo ako miesta pamäti národa. Ako miesta rozvíjajúceho naše vlastenectvo a predstavujúceho hodnoty našej štátnosti. 
      Spomienkovú slávnosť ukončilo tradičné zapálenie ohňov v rohoch bradlianskej Mohyly. Vyjadrovali aj naše želanie byť symbolom viery v naše sily v čase boja s pandémiou.

Zatvoriť
vlajka EU

09/05/2021

Slávime Deň Európy

9. mája slávime Deň Európy - oslavu mieru a jednoty. Vďaka členstvu v Európskej únii zažíva aj Slovensko obdobie rozvoja a stability. Nezabúdame, že práve vďaka eurofondom mohlo vzniknúť aj naše múzeum.

Zistiť viac

V Deň Európy 9. mája si pripomíname výročie Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave 9. 5. 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe zabraňujúcej vojnám medzi európskymi národmi. Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva vedúca k vytvoreniu takéhoto orgánu bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.

Medzinárodnú spoluprácu presadzovali aj naši rodáci, diplomati Štefan Osuský vo vtedajšej Spoločnosti národov a Ján Papánek pri vzniku OSN.

Zatvoriť
Dejinný pamätník

08/05/2021

Pripomíname si 76. výročie konca II. svetovej vojny

Dnes, 8. mája, si pripomíname 76. výročie konca II. svetovej vojny. Obyvatelia Brezovej sa v II. svetovej vojne zapojili do boja proti fašizmu.

Zistiť viac

Nestotožňovali sa totalitným režimom Slovenskej republiky. Najprv pomohli približne osemdesiatim českým vlastencom pri úteku z Protektorátu. Neskôr, od roku 1943, pomáhali z koncentračných táborov utekajúcim príslušníkom Červenej Armády, i zostreleným spojeneckým letcom, ukrývali židovských spoluobčanov. Faktom je i to, že náš kraj bol jednou z mála oblastí západného Slovenska kde možno po vypuknutí Slovenského národného povstania hovoriť o ozbrojenom povstaní. V Brezovej a okolí pôsobil pod velením Jána Reptu Oddiel Repta II. Štefánikovej brigády. Partizáni dokázali úspešne pôsobiť až do konca vojny a 7. apríla 1945 za podpory Červenej armády oslobodili Brezovú. V boji za slobodu bolo umučených alebo padlých 12 občanov. II. svetová vojna priniesla najväčšie utrpenie brezovským Židom. Z Brezovej bolo do koncentračných táborov deportovaných 77 Židov, dospelí, rodiny i deti – 72 z nich zahynulo.

Odboja sa aktívne zúčastnil aj architekt Dušan Jurkovič i napriek vysokému veku a zdravotným problémom. Vo svojej bratislavskej vile uchovával zásielky pre odboj. Od podnikateľov v Brezovej vybral na odboj 180 000 korún, od továrnika Micheru 1 900 000 korún. Do odboja za zapojili i Jurkovičovi synovia.

Zatvoriť
zástavy na Šaškovom dome

28/04/2021

ZÁSTAVY SLOBODY NA ŠAŠKOVOM DOME

Dnes, 28. apríla 2021, sme v Brezovej pod Bradlom na Námestí gen. M. R. Štefánika vyvesili zástavy pod pamätnou tabuľou na Šaškovom dome. V čase pandémie obmedzujúcej verejné podujatia si týmito zástavami symbolicky pripomíname 173. výročie udalostí Brezovskej jari 1848.

Zistiť viac

Na jar 1848 bol Šaškov dom pri príležitosti hurbanovského divadla 25. 4. vyzdobený červeno-bielymi zástavami. Takisto o 3 dni neskôr, 28. 4. 1848, pri vyhlásení petície Žiadosti slovenského národa v stolici nitrianskej na brezovskom rínku, Jozef Miloslav Hurban pri vyhlasovaní jednotlivých bodov Žiadostí podľa dobových svedectiev mával červeno-bielou zástavou. Na záver, keď zástupcovia jednotlivých obcí podpisovali Žiadosti, dostali červeno-biele zástavy. Tieto zástavy boli vtedy prvými slovenskými národnými zástavami. Modrá farba, ktorú dnes máme v trikolóre, pribudla až v septembri 1848 v Slovenskom povstaní. So spomínanými zástavami sa zhoduje i súčasná mestská zástava Brezovej, ktorá je tiež červeno-biela.
Na pamiatku 173. výročia udalostí brezovskej jari 1848 sme na Šaškovom dome vyvesili štátnu zástavu a repliku červeno-bielej zástavy z roku 1848. Budú vyvesené až do septembra tohto roku, kedy si pripomenieme udalosti Brezovskej jesene roku 1848. Autorom pamätnej tabule na Šaškovom dome je architekt Dušan S. Jurkovič, ktorého predkovia sa udalostí roku 1848 aktívne zúčastnili. 

Zatvoriť

18/04/2021

Múzeum otvorené

Od 19. apríla 2021 je Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom otvorené. Vstup do múzea možný pri dodržaní týchto aktuálnych podmienok:

Zistiť viac

- maximálne 5 osôb na miestnosť
- povinný respirátor a dezinfekcia rúk
- negatívny test na COVID-19
Tešíme sa na vašu návštevu.

Zatvoriť

14/03/2021

Nový diel seriálU Osobnosti Brezovej

V sekcii webu múzea odborné činnosti nájdete nový diel seriálu Osobnosti Brezovej venovaný Martinovi Grékovi, Martinovi Krihovi, Mičovi Noskovi – zástupcom Brezovej pri získaní privilégií mestečka v roku 1709.

Zistiť viac
Zatvoriť
vizualizácia panteónu osobností Brezovej pod Bradlom

12/03/2021

Osobnosti Brezovej

"...Boli a sú to predovšetkým brezovské osobnosti, hurbanovsko-štúrovskí národovci, československí legionári i partizáni, učitelia i diplomati, ktorí prerástli hranice mesta a kraja a ktorým patrí naša úcta a vďaka dnes aj v budúcnosti..."

Zistiť viac

Toto sú úvodné slová PhDr. Slavomíra Michálka, DrSc., riaditeľa Historického ústavu SAV, zaznamenané na prvom z pätnástich žulových kvádrov s menami významných osobností Brezovej pod Bradlom. Spolu tvoria pamätnú stenu, ktorú buduje Mesto Brezová pod Bradlom v rámci revitalizácie okolia pamätníkov Dr. Štefana Osuského a Dr. Jána Papánka na Nám gen. M. R. Štefánika. Autorom architektonického stvárnenia revitalizácie je Ing. Martin Šlahor. Prostriedky na realizáciu získalo Mesto od vlády Slovenskej republiky. Na koncepcii a príprave panteónu osobností Brezovej sa podieľalo aj Múzeum Dušana S. Jurkoviča, výber osobností panteónu a údaje o nich pripravil pracovník múzea Matúš Valihora. 
Postavy Brezovej pod Bradlom a panteónu jej osobností Vám postupne predstavíme v sekcii webu múzea odborné činnosti, prvý diel je venovaný Lukášovi – prvému známemu richtárovi Brezovej z roku 1568.

Zatvoriť
logo múzea

25/02/2021

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v roku 2020

Vďaka dotácii vlády Slovenskej republiky, ktorú múzeum získalo, mohlo v roku 2020 rozšíriť svoju ponuku. Pre múzeum vznikol nový videodokument Dušan Samuel Jurkovič Mohyla generála Štefánika na Bradle. Do expozície pribudli cenné uniformy a časti výstroja príslušníka československých légií Štefana Juríčka.

Zistiť viac

      Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom (ďalej len múzeum) je v zmysle § 16a zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov múzejným zariadením. Zriaďovateľom múzea je Mesto Brezová pod Bradlom. Múzeum je v zmysle § 7, ods. 5. pís. j zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zaevidované v evidencii múzejných zariadení pod registračným číslom ZMP/1/2015.

      Vďaka dotácii vlády Slovenskej republiky, ktorú múzeum získalo, mohlo v roku 2020 rozšíriť svoju ponuku. Pre múzeum vznikol nový videodokument Dušan Samuel Jurkovič Mohyla generála Štefánika na Bradle. Do expozície pribudli cenné uniformy a časti výstroja príslušníka československých légií Štefana Juríčka. Časť dotácie bola použitá aj na prípravu budúceho rozvoja – štúdiu rozšírenia múzea.
      V roku 2020 mohli návštevníci popri základnej ponuke múzea, tvorenej jeho expozíciami, absolvovať 11 ďalších podujatí – výstav, prezentácií a programov pre verejnosť.   

      Do činnosti múzea v roku 2020 zásadným spôsobom zasiahla koronakríza. Pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu muselo byť múzeum opakovane uzatvorené:
      prvýkrát v dňoch 11. 3. až 4. 6. 2020,
      druhýkrát od 26. 10. do 3. 11. 2020,
      tretíkrát od 21. 12. 2020 až do súčasnosti.
      Pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu bol obmedzený i maximálny počet návštevníkov. V júni najviac 7 osôb súčasne v jednom expozičnom priestore, opäť od 1. 10. do 23. 10. najviac 7 osôb a od 3. 11. do 18. 12. najviac 5 osôb v jednom expozičnom priestore. Zároveň boli vyžadované dezinfekcia rúk pri vstupe a používanie rúška. V dôsledku koronakrízy sa výrazne zmenilo zloženie návštevníkov múzea. Pre dlhodobé uzatvorenia škôl takmer úplne chýbal segment školských zájazdov, v lete sa aspoň čiastočne vrátili obvyklé organizované zájazdy, najmä turistické, či rôznych organizácií a spolkov. Od jesene návštevnosť klesla i z dôvodu výrazného opakovaného protipandemického obmedzenia maximálneho počtu návštevníkov.
      Múzeum bolo v roku 2020 otvorené 172 dní. Najvyššia návštevnosť bola v letných mesiacoch (júl 408 návštev, august 450 návštev, september 361 návštev). Nulová návštevnosť bola pre uzatvorenie múzea v mesiacoch apríl a máj. Celková návštevnosť múzea v roku 2020 bola 2 141 návštev. V porovnaní s rokom 2019 (7 264 návštev) ide o značný pokles návštevnosti.

      Múzeum pre obmedzenia spôsobené koronakrízou časť činnosti presunulo do virtuálneho priestoru na svoj web muzeumjurkovic.sk, ktorý napĺňal pracovník múzea M. Valihora. Činnosť múzea prezentoval M. Valihora aj vo viacerých regionálnych a celoštátnych médiách (TASR, RTVS, TV Brezová, Novinky spod Bradla...). 

 

     Prehľad činnosti múzea v roku 2020

rok

otváracie dni

návštevnosť

zájazdy

výstavy, prezentácie a programy pre verejnosť

2020

172

2 141 

22

11


 

    Najvýznamnejšie akcie múzea v roku 2020:

     ● 24. 1. 2020 brezovský Klub spoločnosti M. R. Štefánika v múzeu zorganizoval audiovizuálnu prezentáciu Jána Valihoru Cesta okolo sveta. Podujatia sa zúčastnilo 40 návštevníkov.

     ● 21. 2. 2020 sa v múzeu uskutočnila prednáška a vizuálna prezentácia Ondreja Janšta Caproni Ca-3, bombardér, na ktorom zahynul M. R. Štefánik. V prvej prezentácii Ondrej Janšto priblížil vznik, vývoj a nasadenie bombardéra Caproni Ca-3. Druhú prezentáciu venoval osudovému letu 4. mája 1919, pri ktorom generál Štefánik i talianski letci zahynuli. Podujatia sa zúčastnilo vyše 50 návštevníkov. Vizuálne časti oboch prezentácií sú uverejnené na webe múzea v sekcii odborné činnosti.

     ● Vo februári až máji 2020 vznikol pre návštevníkov múzea nový 10-minútový videodokument Dušan Samuel Jurkovič Mohyla generála Štefánika na Bradle. Videodokument predstavuje vznik myšlienky pochovať generála Štefánika na Bradle, jeho pohreb, stavbu bradlianskej Mohyly, nerealizované plány na jej rozšírenie i jej význam ako miesta pamäti národa. Obsahuje vzácne filmové zábery zo Štefánikovho pohrebu na Bradle aj zábery architekta Jurkoviča. Tvorbe videodokumentu predchádzal pramenný výskum a sú v ňom použité filmové zábery a fotografie z domácich i zahraničných inštitúcií. Videodokument bol zrealizovaný z dotácie vlády Slovenskej republiky na činnosť múzea. Autorom námetu a scenára videodokumentu je Matúš Valihora. Videodokument je prezentovaný na veľkoplošnej obrazovke.

     ● 24. 4. 2020 v čase koronakrízy obmedzujúcej verejné podujatia múzeum zorganizovalo symbolické pripomenutie 172. výročia udalostí Brezovskej jari 1848 – vyvesenie zástav pod pamätnou tabuľou udalostí roku 1848 na Šaškovom dome na Námestí gen. M. R. Štefánika. Vyvesili sme štátnu zástavu a repliku červeno-bielej zástavy z r. 1848.

     ● 3. 5. 2020 sa zástupca múzea M. Valihora zúčastnil pre koronakrízu, žiaľ, len symbolického pripomenutia 101. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. O 20. hodine boli na mieste jeho posledného odpočinku, bradlianskej Mohyle, zapálené ohne. Ohne na Bradle horeli už pri pohrebe generála Štefánika. Architekt Jurkovič vytvoril ohniská aj na Mohyle, aby, ako sa vyjadril, zvali na Mohylu ohne v predvečer výročia "svietiac do všetkých štyroch strán". Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

     ● 8. 5. 2020 si 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny múzeum pripomenulo aspoň virtuálne – na svojom webe uverejnilo príspevok o Dejinnom pamätníku na cintoríne v Brezovej pod Bradlom. Pamätník je venovaný hrdinom bojov za slobodu z rokov 1848-1849, 1914-1918 a 1944-1945. Na nárožných kameňoch na západnej strane pamätníka sú vytesané mená ôsmich padlých v Slovenskom národnom povstaní a v partizánskom odboji, pochovaných pri pamätníku. Autorom pamätníka je Dušan Jurkovič, ktorý sa aktívne zúčastnil odboja. Od 21. 11. 1948 je pamätník miestom posledného odpočinku svojho autora.

     ● 4. 6. 2020 sa v múzeu uskutočnila vernisáž panelovej výstavy Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko. Pripravilo ju múzeum v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Mestom Brezová pod Bradlom a o. z. Osobnosti pod Bradlom. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v Brezovej pod Bradlom, rodisku signatára Trianonskej mierovej zmluvy diplomata Štefana Osuského, 4. júna 2020 o 16.45 hod. – na minútu presne na 100. výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy. Pripomenuli sme si ňou podpis zmluvy, ktorá sa stala symbolom medzinárodného uznania existencie Slovákov ako moderného európskeho národa. Účastníci vernisáže položili kvety k Pamätníku Štefana Osuského na brezovskom námestí. V programe s príhovorom vystúpil veľvyslanec Francúzska v SR Jeho Excelencia Christophe Léonzi a za domácich primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran. Výstavu podrobne predstavil jej autor Matej Hanula z Historického ústavu SAV. Podujatia sa zúčastnilo 100 návštevníkov.

     ● 12. 6. 2020 boli múzeu odovzdané odborne zreštaurované uniformy i časti výstroja príslušníka československých légií, brezovského rodáka Štefana Juríčka. Múzeum získalo darom od rodiny Juríčkovcov uniformy a súčasti výstroja - uniformu s jazdeckými súčasťami (červené nohavice, červená jazdecká čiapka - tzv. poděbradka, kozácka šabľa - šaška, náprsná sumka na náboje), ďalej zelené nohavice a plátennú čiapku - tzv. vydumku, ďalej "návratovku" - tmavozelenú uniformu používanú legionármi po návrate (kabátec, nohavice, remeň, čiapka). Vďaka dotácii vlády Slovenskej republiky na činnosť múzea boli značne poškodené uniformy a súčasti výstroja odborne zreštaurované reštaurátorkou textilu Ing. Hanou Štouračovou.

     ● 20. 7. 2020 Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Mesto Brezová pod Bradlom, o. z. Osobnosti Pod Bradlom a Múzeum Dušana S. Jurkoviča usporiadali podujatie k 140. výročiu narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. Hostí v sále Národného domu Štefánikovho privítal primátor mesta Jaroslav Ciran. Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok sa vo svojom príhovore prihlásil k odkazu M. R. Štefánika a slovenských diplomatov. S pozdravmi vystúpili veľvyslanec Francúzska Christophe Léonzi, zástupkyňa veľvyslankyne USA Natasha Franceschi a veľvyslanec Českej republiky Tomáš Tuhý. Nasledovala premiéra videodokumentu Dušan Samuel Jurkovič Mohyla generála Štefánika. Panelovú výstavu Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali predstavil jej autor, riaditeľ Historického ústavu SAV Slavomír Michálek. Matúš Valihora v krátkosti predstavil osudy legionára Štefana Juríčka a jeho zreštaurované uniformy a časti výstroja. Nasledoval presun do múzea na prehliadku výstavy a uniforiem a súčastí výstroja legionára Štefana Juríčka. Podujatie bolo ako sprievodné zaradené do programu osláv 140. výročia narodenia generála M. R. Štefánika konaných v rámci Roku Milana Rastislava Štefánika. Zúčastnilo sa ho 115 návštevníkov.

     ● 21. 7. 2020 bol zástupca múzea Matúš Valihora jedným z hostí komentujúcich priamy prenos RTVS z Osláv 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.

     ● 29. 8. 2020 múzeum k 76. výročiu Slovenského národného povstania pripravilo prezentáciu Odboj v Brezovej vo fotografiách. Prezentácia vytvorená M. Valihorom je uverejnená na webe múzea v sekcii odborné činnosti.

     ● 9. 9. 2020 na Deň obetí holokaustu a rasového násilia múzeum na svojom webe pripomenulo, že holokaust sa týka aj Brezovej pod Bradlom. Židovskí obyvatelia boli najprv označení za cudzí element, potom zbavení svojho majetku a nakoniec svojich životov.

     ● 9. 9. 2020 múzeum v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Záhorie a o. z. Osobnosti Pod Bradlom a Mestom Brezová pod Bradlom zorganizovalo výstavu Ľud západného Slovenska v boji proti nacizmu. Autorom panelovej výstavy predstavujúcej odboj v oblasti Záhoria i podbradliansko-podjavorinského kraja je Peter Bača z Klubu vojenskej histórie Záhorie. Výstava bola prístupná vo vestibule Národného domu Štefánikovho.

     ● 11. 9. 2020 múzeum opäť sprístupnilo panelovú výstavu Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko.

     ● 16. 10. 2020 múzeum na svojom webe uvítalo iniciatívu poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch tak, že preraďuje 28. október, Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu, spomedzi pamätných dní medzi štátne sviatky. Pripomínanie vzniku samostatného česko-slovenského štátu má hlbokú tradíciu na mieste posledného odpočinku jeho spoluzakladateľa generála Milana Rastislava Štefánika – na jeho bradlianskej Mohyle.

     ● 11. 11. 2020 sa zástupca múzea M. Valihora zúčastnil spomienky venovanej 102. výročiu ukončenia I. svetovej vojny a Dňu vojnových veteránov. Spomienka konaná pri Pomníku slobody s bustou J. M. Hurbana bola pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu obmedzená na tiché položenie kvetov.

     ● 17. 11. 2020 si múzeum aspoň virtuálne na svojom webe uctilo Deň boja za slobodu a demokraciu a 31. výročie Nežnej revolúcie. Vznik múzea je možný vďaka slobode, ktorú Nežná revolúcia priniesla, slobode ku ktorej patria aj sloboda vedeckého bádania a sloboda vyjadrovania. 

     ● V novembri až decembri 2020 Matúš Valihora pripravil texty na 15 žulových kvádrov panteónu osobností Brezovej pod Bradlom, ktorý mesto vybudovalo ako súčasť revitalizácie okolia pamätníkov Dr. Štefana Osuského a Dr. Jána Papánka na Nám gen. M. R. Štefánika.

Zatvoriť
pamätná tabuľa na židovskom cintoríne v Brezovej pod Bradlom

27/01/2021

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu uverejňujeme mená židovských rodín z Brezovej pod Bradlom, z ktorých sedemdesiatdva mužov, žien i detí zahynulo v koncentračných táboroch. Prosím, nezabudnime !

Zistiť viac

rodiny 
Aschner
Diamant
Fahn
Freilich
Gabriel
Goldberger
Goldenberg
Goraber
Gr
ün
Gr
ünfeld
Haberfeld
Hecht
L
öffler
Nagel
Reich
Reichmann
Salamon
Schajovitsch
Schwarz
Stern
Strasser
Taglicht
Rozenthal
Weiss
Winter

Mená rodín sú uvedené na pamätnej tabuli na židovskom cintoríne v Brezovej pod Bradlom.

 

 

Zatvoriť
PF 2021

01/01/2021

Novoročné prianie

Milí priatelia, do nového roku 2021 si zaželajme pevné zdravie a veľa dní plných drobných radostí, splnených želaní a menších i väčších osobných úspechov.

Zistiť viac
Zatvoriť

18/12/2020

Oznam o zatvorení múzea

Z dôvodu pandemických opatrení bude od 21. 12. 2020 až do odvolania Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom zatvorené.

Zistiť viac
Zatvoriť

17/11/2020

SLÁVIME VÝROČIE NEŽNEJ REVOLÚCIE

Dnes, 17. novembra, si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu a slávime 31. výročie Nežnej revolúcie, ktorá nám priniesla slobodu. Nezabúdame, že bez slobody, ku ktorej patria aj sloboda vedeckého bádania i sloboda vyjadrovania, by nebolo ani naše múzeum. Ďakujeme !

Zistiť viac

Fotografia z generálneho štrajku na námestí v Brezovej pod Bradlom 27. novembra 1989. Na námestí sa zhromaždilo okolo 200 občanov.

Zatvoriť
logo

16/11/2020

Múzeum otvorené

Od 3. 11. 2020 je múzeum otvorené. Vstup do múzea možný pri dodržaní týchto aktuálnych podmienok:

Zistiť viac

- maximálne 5 osôb na miestnosť,

- povinné rúško a dezinfekcia rúk.

Zatvoriť

11/11/2020

102. výročie ukončenia 1. svetovej vojny a Deň vojnových veteránov

Dnes, za hlasu kostolných zvonov, sme si o 11. hodine a 11. minúte, presne na 102. výročie, pripomenuli ukončenie I. svetovej vojny a uctili Deň vojnových veteránov. Spomíname na hrdinstvo tých, ktorí padli na bojiskách I. svetovej vojny i všetkých ďalších vojen.

Zistiť viac

Vojna zasiahla aj do života Dušana Jurkoviča. Počas I. svetovej vojny musel narukovať do rakúsko-uhorskej armády. Ako architekt budoval vojnové cintoríny v západnej Haliči a tvorba memoriálnej architektúry sa stala trvalou súčasťou jeho diela.
Spomienka v Brezovej pod Bradlom sa konala pri Pomníku slobody s bustou J. M. Hurbana a menami padlých dobrovoľníkov z hurbanovských bojov 22. 9. 1848, menami padlých v I. svetovej vojne v radoch rakúsko-uhorskej armády i menami legionárov a dobrovoľníkov z rokov 1918 - 1919 bojujúcich za našu slobodu. Spomienka bola opatreniami proti šíreniu koronavírusu obmedzená na tiché položenie kvetov. 

Zatvoriť
Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle - dobové foto

16/10/2020

Ohne na Štefánikovej Mohyle horeli i pri výročiach vzniku republiky

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča – tvorcu Mohyly generála Štefánika – víta iniciatívu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona ktorým sa mení

Zistiť viac

a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch tak, že preraďuje 28. október – Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu spomedzi pamätných dní medzi štátne sviatky. V dôvodovej správe návrhu zákona je uvedené: „Dňa 28. októbra 1918 vznikol samostatný česko-slovenský štát. Ide o jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska. Vznik Československa znamenal pre slovenský národ prvý raz v dejinách, že sa stal štátotvorným národom, pre Slovensko jeho vôbec prvé územné a štátne vymedzenie a základ moderného ekonomického, sociálneho, vzdelanostného a kultúrneho rozvoja. Demokratická a humanistická tradícia prvej Československej republiky je pre občanov Slovenskej republiky významným zdrojom národnej hrdosti a občianskeho sebavedomia.
Návrh zákona bol v Národnej rade Slovenskej republiky 22. 9. 2020 schválený poslancami v prvom čítaní a pridelený výborom NR SR na prerokovanie.
Pripomínanie vzniku samostatného česko-slovenského štátu má hlbokú tradíciu i na mieste posledného odpočinku jeho spoluzakladateľa generála Milana Rastislava Štefánika – na jeho bradlianskej Mohyle. Ohne na Mohyle boli za I. Československej republiky zapaľované nielen 3. mája v predvečer výročia Štefánikovej tragickej smrti, ale i pri výročiach vzniku republiky. A vďaka partizánom horeli ohne na výročie vzniku republiky na Mohyle napriek zákazu aj v čase II. svetovej vojny.

Zatvoriť

22/09/2020

Vojaci pri pamätníku hurbanovských bojov

Pamätník hurbanovských bojov na Prietržskej ceste v Brezovej pod Bradlom - dielo architekta Dušana S. Jurkoviča - bol dnes miestom osláv Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Zistiť viac

Pamätník stojí presne na jednom z miest, kde 22. septembra 1848 hurbanovskí dobrovoľníci prvýkrát bojovali za našu národnú slobodu. 22. september je na pamäť týchto prvých bojov Slovenského povstania Dňom Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
S príhovormi vystúpili minister obrany Jaroslav Naď, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko a primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran. Nasledoval prelet leteckej techniky a defilé kolových vozidiel Ozbrojených síl SR. Vzhľadom na aktuálnu pandémiu sa oslavy konali bez účasti širokej verejnosti.
Tvorca pamätníka hurbanovských bojov na Prietržskej ceste architekt Dušan Samuel Jurkovič udalosti Slovenského povstania veľmi dobre poznal z rodinnej tradície. Architektov otec Juraj Jurkovič a otcov bratranec Ján Jurkovič boli príslušníkmi hurbanovského dobrovoľníckeho vojska, Ján Jurkovič padol v Brezovej v prvých bojoch Slovenského povstania 22. septembra 1848. Dušan Samuel Jurkovič si dobre pamätal i svojho ujca Jozefa Miloslava Hurbana.
Pamätník hurbanovských bojov D. S. Jurkovič navrhol v roku 1944, zrealizovaný však bol až k stému výročiu bojov v roku 1948. Od roku 2008 je každoročne pamätník jedným z miest konania osláv Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky, čo len zvýrazňuje jeho úlohu dôležitého miesta našej pamäti.

Zatvoriť
plagát výstava Trianon

11/09/2020

Výstava venovaná Trianonskej mierovej zmluve opäť prístupná

Panelovú výstavu TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO sme opäť sprístupnili v priestoroch múzea najmä pre študentov a žiakov stredných a základných škôl. Môžete ju navštíviť v otváracích hodinách múzea od 11. septembra do 11. októbra 2020. Vstup voľný. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zistiť viac
Zatvoriť
plagát výstavy Ľud západného Slovenska v boji proti nacizmu

09/09/2020

Pozývame Vás na výstavu Ľud západného Slovenska v boji proti nacizmu

Klub vojenskej histórie Záhorie, o.z. Osobnosti Pod Bradlom, Múzeum Dušana S. Jurkoviča a Mesto Brezová pod Bradlom Vás pozývajú na výstavu Ľud západného Slovenska v boji proti nacizmu.

Zistiť viac

Autorom panelovej výstavy predstavujúcej odboj v oblasti Záhoria i podbradliansko-podjavorinského kraja je Peter Bača z Klubu vojenskej histórie Záhorie. Výstava je prístupná vo vestibule Národného domu Štefánikovho od 9. do 27. 9. 2020 v otváracích hodinách múzea (streda až nedeľa 10.00 – 13.00 hod. | 13.30 – 18.00 hod.).
Vstup voľný.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zatvoriť
Brezová v pamätníku Jad Vašem

09/09/2020

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

9. septembra si na Slovensku pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý odkazuje na prijatie tzv. Židovského kódexu 9. septembra 1941 vládou vojnovej Slovenskej republiky. Holokaust sa týka aj Brezovej pod Bradlom.

Zistiť viac

Židovskí obyvatelia boli najprv označení za cudzí element, potom zbavení svojho majetku a nakoniec svojich životov. V rokoch 1941 - 42 v Brezovej prebehlo 22 likvidácií a 4 arizácie židovských podnikov. Nasledovali deportácie Židov do koncentračných a vyhladzovacích táborov. V Brezovej začali 26. 3. 1942. Jedenásť dievčat odvliekli do zberného tábora v bratislavskej Patrónke a 28. 3. 1942 ich deportovali do koncentračného a vyhladzovacieho tábora v Osvienčime. Mladých mužov previezli do zberného tábora v Seredi a 30. 3. 1942 ich deportovali do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Majdanek. Potom boli do koncentračných a vyhladzovacích táborov deportované celé židovské rodiny z Brezovej. Zoznam deportovaných uverejnili J. Bzdúšek a J. Baran v knihe Spomienky na Slovenské národné povstanie v podbradlianskom kraji:

Zoznam Židov deportovaných z Brezovej do koncentračných táborov
Reich (rodičia, syn, dcéra) 4 osoby
Diamantová Gertrúda (rodičia, syn, dcéra) 4 osoby
Bäroch 1 osoba
Grünfeld (manželia) 2 osoby
Stern (rodičia, tri deti) 5 osôb
vdova Diamantová (matka, syn, dcéra) 3 osoby
vdova Náglová (matka, 3 dcéry) 4 osoby
Löffler (rodičia, 2 deti) 4 osoby
Fahn (rodičia, 3 synovia) 5 osôb
Winter (rodičia, st. rodičia, 4 deti) 8 osôb
Táglicht (rodičia, 3 synovia) 4 osoby
Haberfeld (rodičia, stará matka, 3 deti) 6 osôb
Grünfeld Jakub (rodičia, dieťa) 3 osoby
Grünfeld Jozef (manželia) 2 osoby
Grün Šandor (rodičia, 1 syn) 3 osoby
Grün Ján (rodičia, 1 syn) 3 osoby
Scheiovitsch (rodičia, 1 syn) 3 osoby
Jakubovitsch (rodičia, dieťa) 3 osoby
Ašnér (rodičia, 2 deti) 3 osoby
Diamant Gyula (manželia, syn, dcéra) 4 osoby
Rozentálové (sestry) 3 osoby
spolu 77 osôb

Zo 77 deportovaných 72 mužov, žien a detí neprežilo. Prečítaním tohto zoznamu si pripomeňme, prosím, pamiatku našich židovských spoluobčanov. II. svetová vojna v Brezovej priniesla najväčšie utrpenie práve im. Tvorili 72 z 84 obetí vojny v Brezovej, čoho následkom je vyhladenie celej jednej skupiny brezovských obyvateľov.

Foto:
1) Brezová na pamätníku Jad Vašem.
2) Po zbúraní synagógy v 80-tych rokoch 20. st. zostal jedinou väčšou pamiatkou na židovských obyvateľov Brezovej už len židovský cintorín.

Zatvoriť
oddiel Repta

29/08/2020

K 76. výročiu Slovenského národného povstania

Dnes si pripomíname 76. výročie Slovenského národného povstania. Múzeum k výročiu pripravilo prezentáciu "Odboj v Brezovej vo fotografiách".

Zistiť viac

Prezentáciu nájdete v sekcii "odborné činnosti".

Zatvoriť
Dušan Samuel Jurkovič

23/08/2020

D. S. Jurkovič - 152. výročie narodenia

23. augusta 2020 si aj naše múzeum pripomína 152. výročie narodenia architekta Dušana Samuela Jurkoviča.

Zistiť viac

V múzeu si okrem expozícií o jeho živote a tvorbe možete pozrieť nový 10-minútový videodokument Dušan Samuel Jurkovič Mohyla generála Štefánika na Bradle. Ponúka vzácne filmové zábery Dušana Jurkoviča - pri príležitosti výstavy jeho diela v Prahe v roku 1946, či pri pohrebe generála Štefánika na Bradle v roku 1919. 
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Foto:
Dušan S. Jurkovič na stavbe Mohyly v strede s paličkou. SNA, OF D. Jurkovič

Zatvoriť

12/08/2020

Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali

Na webe nášho múzea uverejňujeme s láskavým dovolením autora text prednášky PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.: Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali.

Zistiť viac

Text predniesol autor 20. júla 2020 v Brezovej pod Bradlom na podujatí venovanom 140. výročiu narodenia generála M. R. Štrefánika.
Text nájdete v sekcii "odborné činnosti".

Zatvoriť
pohreb M. R. Štefánika

12/08/2020

Nový videodokument pre návštevníkov múzea

10-minútový videodokument Dušan Samuel Jurkovič Mohyla generála Štefánika na Bradle si môžete pozrieť v priestoroch múzea.

Zistiť viac

Videodokument bol zrealizovaný vďaka dotácii, ktorú múzeu poskytla vláda Slovenskej republiky. Viac o videodokumente nájdete v sekcii "odborné činnosti".

Zatvoriť

29/07/2020

Otvorenie obnoveného Libušína, Jídelny

Vo štvrtok 30. 7. 2020 bude na Pustevnách na Radhošti slávnostne otvorený obnovený Libušín, Jídelna.

Zistiť viac

Pustevny na Radhošti vybudované v rokoch 1897 - 99 boli prvým veľkým dielom architekta Dušana Jurkoviča. V roku 2014 bol objekt Libušína, Jídelny vážne poškodený požiarom. Po náročnej obnove bude od 30. 7. 2020 opäť otvorený. Bližšie údaje o otvorení Libušína, Jídelny ponúka Valašské muzeum v přírodě na svojej webovej stránke. 

Zatvoriť

26/07/2020

140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika

20. júla, v predvečer výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika, pripravili v Brezovej pod Bradlom usporiadatelia – Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Mesto Brezová pod Bradlom, Občianske združenie Osobnosti Pod Bradlom a Múzeum Dušana S. Jurkoviča – podujatie k 140. výročiu narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.

Zistiť viac

20. júla, v predvečer výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika, pripravili v Brezovej pod Bradlom usporiadatelia – Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Mesto Brezová pod Bradlom, Občianske združenie Osobnosti Pod Bradlom a Múzeum Dušana S. Jurkoviča – podujatie k 140. výročiu narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.

Milan Rastislav Štefánik prišiel na svet vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku ako príslušník neslobodného národa. Národa bez vlastnej správy, vlastného školstva i vlastnej inteligencie. V čase I. svetovej vojny sa Štefánik naplno venoval vojenskej a diplomatickej činnosti rodiaceho sa československého odboja. V septembri 1917 sa pre noviny New York World vyjadril slovami: „Bude tento svet bezpečným miestom pre demokraciu? Má malý národ práve toľko práva ísť svojou cestou, žiť svojím národným životom ako národ veľký? Táto vojna musí vyriešiť obe tieto otázky. A miestom, kde ich musí vyriešiť, je stredná Európa.
Generál Štefánik svoj národ oslobodil. Stal sa spoluzakladateľom Československej republiky – nového demokratického štátu, prinášajúceho Čechom a Slovákom i slobodu národnú. Jeho ďalšie činy prerušila tragická smrť pri návrate domov. Štefánikova vízia novej demokratickej Európy ako priestoru pre slobodné a rovnoprávne európske národy sa plne uskutočnila až po páde totalitných režimov v strednej Európe v roku 1989.

140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si usporiadatelia, hostia i prítomní uctili položením kvetov k pamätnej tabuli M. R. Štefánika na brezovskom námestí. Zazneli štátna hymna a hymnická pieseň Kto za pravdu horí v podaní Mužského cirkevného spevokolu ECAV Brezová pod Bradlom pod vedením Vladimíra Húsku. Slávnostnú atmosféru dotváral krojovaný pár z Folklórneho súboru Brezová.
Podujatie pokračovalo v sále Národného domu Štefánikovho. Hostí privítal primátor mesta Jaroslav Ciran. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa vo svojom príhovore prihlásil k odkazu M. R. Štefánika a slovenských diplomatov predstavených na podujatí. S pozdravmi vystúpili veľvyslanec Francúzska Christophe Léonzi, zástupkyňa veľvyslankyne USA Natasha Franceschi a veľvyslanec Českej republiky Tomáš Tuhý. Nasledovala premiéra videodokumentu Dušan Samuel Jurkovič Mohyla generála Štefánika, ktorý naše múzeum pripravilo pre svojich návštevníkov. Panelovú výstavu Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali predstavil jej autor, riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Slavomír Michálek. „Životné osudy slovenských diplomatov, počnúc Milanom R. Štefánikom ... reflektujú nielen dynamiku a tragédie minulého storočia, ale i obrovský vývojový oblúk, ktorým Slováci prešli na medzinárodnom poli – od takmer zdecimovaného etnika na konci 19. a začiatku 20. storočia, cez medzivojnovú demokraciu, vojnový totalitný režim a 40 rokov komunizmu, až po samostatný demokratický štát, súčasť Európskej únie.“, zdôraznil Slavomír Michálek.

Milan Rastislav Štefánik bol ideovým tvorcom a organizátorom československých légií – zahraničného vojska bojujúceho na strane štátov Dohody proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. Nábor do légií organizoval v Rusku, USA i v Taliansku. Légie boli hlavným argumentom, ako presvedčiť mocnosti Dohody o potrebe podpory a súhlasu so vznikom nového štátu.
Naše múzeum získalo darom od rodiny Juríčkovcov cenné legionárske uniformy a súčasti výstroja brezovského rodáka legionára Štefana Juríčka. Matúš Valihora z Múzea D. S. Jurkoviča v krátkosti predstavil životný príbeh tohto legionára a v sále privítal jeho syna Milana. Hostí - ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, veľvyslancov Francúzska Christopha Léonziho, Českej republiky Tomáša Tuhého, zástupkyňu veľvyslankyne USA Natashu Franceschi a zástupcov rodiny legionára Štefana Juríčka, syna Milana a neter Jelu Juríčkovú - si usporiadatelia uctili tradičnými brezovskými perkami.
Nasledoval presun do priestorov múzea na prehliadku výstavy Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali a na prehliadku uniforiem a súčastí výstroja legionára Štefana Juríčka.

Výstava, videodokument i reštaurovanie uniforiem boli zrealizované vďaka podpore vlády Slovenskej republiky. Podujatie bolo ako sprievodné zaradené do programu osláv 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika konaných v rámci Roku Milana Rastislava Štefánika.

Videoreportáž televízie Brezová z podujatia si môžete pozrieť tu.

Zatvoriť

15/07/2020

Výstava Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Mesto Brezová pod Bradlom, Občianske združenie Osobnosti Pod Bradlom a Múzeum Dušana S. Jurkoviča Vás pri príležitosti 140. výročia narodenia M. R. Štefánika srdečne pozývajú na panelovú výstavu Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali.

Zistiť viac

Autor výstavy PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. približuje životné osudy siedmich slovenských diplomatov - Milana Rastislava Štefánika, Štefana Osuského, Vladimíra Svetozára Hurbana, Juraja Slávika, Vladimíra Martina Palica, Ivana Krna a Jána Papánka. Výstava bude prístupná od 21. júla do 23. augusta 2020 v otváracích hodinách múzea.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zatvoriť

15/07/2020

Oslavy 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, obec Košariská a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košariská-Priepasné poriadajú oslavy 140. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika - v utorok, 21. júla 2020, v Košariskách. Na programe osláv sa podieľa aj Múzeum Dušana S. Jurkoviča.

Zistiť viac

plagát tu

Zatvoriť
plagát predĺženie výstavy

04/07/2020

Výstava predĺžená do 12. 7.

Panelová výstava TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO je predĺžená. Môžete ju navštíviť v otváracích hodinách múzea do nedele 12. júla 2020. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zistiť viac
Zatvoriť
logo

02/07/2020

Oznam o zatvorení múzea

V sobotu 4. júla a v nedeľu 5. júla bude Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom z prevádzkových dôvodov zatvorené. Ďakujeme za pochopenie.

Zistiť viac
Zatvoriť
legionárska jazdecká čiapka

18/06/2020

Múzeum získalo legionárske uniformy a časti výstroja

Naše múzeum získalo darom od rodiny Juríčkovcov vzácne pôvodné uniformy a časti výstroja ich predka, príslušníka československých légií, Štefana Juríčka. Odborne zreštaurované uniformy i časti výstroja boli v piatok 12. 6. 2020 odovzdané múzeu.

Zistiť viac

Brezovský rodák Štefan Juríček (31. 8. 1894 - 15. 4. 1984) bojoval v I. svetovej vojne na ruskom fronte, kde 7. 6. 1916 padol do zajatia. V marci 1918 vstúpil do československých légií a bol zaradený do 5. streleckého pluku. 13. 10. 1919 bol prevelený do 2. jazdeckého pluku, v ktorom skončil v hodnosti desiatnika. Službu v légiách ukončil k dátumu 19. 1. 1921. Podľa spomienok rodiny sa pán Juríček v legionárskej uniforme zúčastnil aj na spomienkovej slávnosti pri príležitosti výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika v máji 1968 na bradlianskej Mohyle.

Múzeum získalo darom od rodiny Juríčkovcov tieto uniformy a súčasti výstroja:

Uniforma s jazdeckými súčasťami (červené nohavice, červená jazdecká čiapka - tzv. poděbradka, kozácka šabľa - šaška, náprsná sumka na náboje), ďalej zelené nohavice a zelená plátená čiapka - tzv. vydumka.

"Návratovka" - tmavozelená uniforma používaná legionármi po návrate - kabátec, nohavice, remeň, čiapka.

Zriaďovateľ múzea, Mesto Brezová pod Bradlom, sa zaviazal, že zabezpečí zreštaurovanie darovaných predmetov. Vďaka dotácii vlády Slovenskej republiky na činnosť múzea D. S. Jurkoviča boli značne poškodené uniformy a súčasti výstroja odborne zreštaurované reštaurátorkou textilu Ing. Hanou Štouračovou. Na fotografiách môžete vidieť ich stav pred a po reštaurovaní.

Zreštaurované uniformy a súčasti výstroja legionára Štefana Juríčka budú slávnostne predstavené a sprístupnené verejnosti v našom múzeu 20. júla 2020 v rámci podujatí k 140. výročiu narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. 

Videoreportáž z odovzdania zreštaurovaných uniforiem si môžete pozrieť v spravodajstve TV Brezová, link - tu

Zatvoriť
logo

10/06/2020

Múzeum otvorené

5. júna, po temer troch mesiacoch uzatvorenia pre koronakrízu sme otvorili Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom.

Zistiť viac

Múzeum je prístupné v pôvodných otváracích hodinách:
máj – september
streda až nedeľa
10.00 – 13.00 hod. | 13.30 – 18.00 hod.
október – apríl
pondelok až piatok
10.00 – 13.00 hod. | 13.30 – 18.00 hod.
Pre koronakrízu je aktuálne možný vstup iba s rúškom, najviac 7 osôb súčasne v jednom expozičnom priestore a 7 osôb súčasne v druhom expozičnom priestore. Pred vstupom do expozície je k dispozícii dezinfekcia.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Zatvoriť

05/06/2020

Výstava "TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO"

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Mesto Brezová pod Bradlom, Občianske združenie Osobnosti pod Bradlom a Múzeum Dušana S. Jurkoviča Vás pozývajú na výstavu TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO.

Zistiť viac

Výstava sa koná v Brezovej pod Bradlom  rodisku signatára Trianonskej mierovej zmluvy diplomata Štefana Osuského. Môžete ju navštíviť v otváracích hodinách múzea do 5. júla 2020. Autorom výstavy približujúcej na trinástich paneloch Trianonskú mierovú zmluvu i okolnosti jej vzniku je Matej Hanula, dizajn vytvorila Dorota Budziňáková. Výstava vznikla vďaka podpore Vlády Slovenskej republiky v rámci Roku Milana Rastislava Štefánika.

Plagát na stiahnutie tu

Zatvoriť

05/06/2020

Vernisáž výstavy "TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO"

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Mesto Brezová pod Bradlom, Občianske združenie Osobnosti pod Bradlom a Múzeum Dušana S. Jurkoviča pripravili vernisáž panelovej výstavy "TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO".

Zistiť viac

„...Na jedno nezabudnem. Keď som o trištvrte na päť dňa 4. júna 1920 pod zmluvu nesúcu meno Trianon napísal svoje meno...“
                                                                                        Štefan Osuský
 
Vernisáž výstavy sa uskutočnila v Brezovej pod Bradlom, rodisku signatára Trianonskej mierovej zmluvy diplomata Štefana Osuského, 4. júna 2020 o 16.45 hod. – na minútu presne na 100. výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy. Pripomenuli sme si ňou podpis zmluvy, ktorá sa stala symbolom medzinárodného uznania existencie Slovákov ako moderného európskeho národa. 

Účastníci vernisáže položili kvety k Pamätníku Štefana Osuského na brezovskom námestí. V programe s príhovorom vystúpil veľvyslanec Francúzska v SR, Jeho Excelencia Christophe Léonzi a za domácich primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran. Výstavu podrobne predstavil jej autor Matej Hanula z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Program umelecky dotvorili prednesom veršov z Krvavých sonetov Pavla Országha Hviezdoslava pani Viera Dobrovodská a hrou na flautách sestry Tamara a Alexandra Menkynové zo ZUŠ Brezová pod Bradlom. Nasledovala prehliadka výstavy umiestnenej v priestore Múzea Dušana Samuela Jurkoviča.

Zatvoriť
Dejinný pamätník

08/05/2020

75. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Dnes, 8. mája, si pripomíname 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny. Jedným z miest pamäti venovaných hrdinom bojov za slobodu je Dejinný pamätník na cintoríne v Brezovej pod Bradlom, dielo architekta Dušana Jurkoviča.

Zistiť viac

Dejinný pamätník Dušan Jurkovič navrhol v roku 1944 v miestach, kde boli podľa tradície pochovaní dobrovoľníci, padlí v hurbanovských bojoch 22. septembra 1848. Pamätník, dokončený v roku 1948, pripomína hrdinov bojov za slobodu z rokov 1848-1849, 1914-19181944-1945.

Na nárožných kameňoch na západnej strane pamätníka sú vytesané mená ôsmich padlých v Slovenskom národnom povstaní i v partizánskom odboji a pochovaných pri pamätníku. Sú to: Dr. Martin Tatara 1907 – 1944, Dr. Pavol Mudroch 1910 – 1944, Štefan Držka 1922 – 1944, Ján Konečník 1925 – 1945, Ivan Hrušovský 1913 – 1944, Pavel Nosko 1922 – 1944, Martin Konečník 1921 – 1945, Eduard Lanuševský 1924 – 1945. Je im venovaný i nápis na východnej strane pamätníka: Tu odpočívajú hrdinovia bojov 1944 – 1945.

Od 21. 11. 1948 je Dejinný pamätník aj miestom posledného odpočinku svojho autora Dušana Jurkoviča. Sám Dušan Jurkovič sa napriek vysokému veku a zdravotným problémom aktívne zúčastnil odboja. Vo svojej bratislavskej vile uchovával zásielky pre odboj. Od podnikateľov v Brezovej vybral na odboj 180 000 korún, od továrnika Micheru 1 900 000 korún (viď foto Jurkovičových poznámok, SNA OF D. Jurkovič). Do odboja za zapojili i Jurkovičovi synovia.

Dejinný pamätník nám pripomína hrdinov bojov za slobodu. Pripomína, že sloboda nie je samozrejmosťou. Že ak chceme byť slobodní, slobodu si máme uvedomovať, a ak treba, za slobodu aj bojovať. Pamätajme si na našich hrdinov.

Zatvoriť
logo

07/05/2020

Múzeum D. S. Jurkoviča až do odvolania stále zatvorené

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že Múzeum D. S. Jurkoviča zostáva naďalej z preventívnych opatrení do odvolania zatvorené. Všetkým čitateľom ďakujeme za pochopenie.

Zistiť viac
Zatvoriť

03/05/2020

Ohne na Štefánikovej bradlianskej Mohyle

3. mája 2020 sme si symbolicky pripomenuli 101. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. O 20. hodine sme na mieste jeho posledného odpočinku, bradlianskej Mohyle, zapálili ohne. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Zistiť viac

Spoluzakladateľ našej novodobej štátnosti, vedec, vojak, diplomat a štátnik Milan Rastislav Štefánik, je jednou z kľúčových osobností našich dejín. Tvorca Štefánikovej bradlianskej Mohyly architekt Dušan Jurkovič od začiatku počítal s tým, že Bradlo nebude len miestom posledného odpočinku, ale v prvom rade miestom pamäti národa, miestom viery vo vlastné sily, vo vlastný štát.

Žiaľ, koronakríza a zákaz hromadných podujatí znemožnili uskutočniť celoštátne spomienkové slávnosti za účasti tisícov návštevníkov z celej našej vlasti. Nedeliteľnou súčasťou spomienkových slávností je však aj zapaľovanie ohňov na ohniskách Mohyly – 3. mája – v predvečer výročia Štefánikovej tragickej smrti. Ohne na Bradle horeli už pri pohrebe generála Štefánika. Architekt Dušan Jurkovič vytvoril ohniská aj na Mohyle, aby, ako sa vyjadril, zvali na Mohylu ohne v predvečer výročia "svietiac do všetkých štyroch strán".

Túto tradíciu sme uchovali aj v najťažších rokoch. Vatry horeli na bradlianskej Mohyle, napriek zákazom, aj počas II. svetovej vojny, aj v dobe neslobody – za komunizmu. Boli symbolom vzdoru proti násiliu doby, symbolom, ktorý v ťažkých chvíľach prebúdzal vieru v lepšie časy.

Vychádzajúc z tejto tradície sme 3. mája 2020 o 20. hodine znovu zapálili ohne na Bradle. Čestná stráž položila veniec prezidentky Slovenskej republiky. Oheň na Mohylu priniesol fakľový sprievod zo Štefánikovho rodiska Košarísk, vatry v rohoch Mohyly zapálili primátori a starostovia miest a obcí Štefánikovho rodného kraja – Brezovej pod Bradlom, Košarísk, Priepasného a Myjavy.

Ohne v rohoch Štefánikovej Mohyly sú symbolom našej viery vo vlastné sily v čase boja s neviditeľným nepriateľom.

Zatvoriť
logo

25/04/2020

Oznam

V súlade s Pokynmi k minimalizovaniu šírenia nového koronavírusu COVID-19 v meste Brezová pod Bradlom je s účinnosťou od 11. 3. 2020 od 12.00 hod. až do odvolania Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom zatvorené. Ďakujeme za pochopenie.

Zistiť viac
Zatvoriť
zástavy

24/04/2020

Zástavy slobody na Šaškovom dome

Dnes, 24. apríla 2020, sme v Brezovej pod Bradlom na Námestí gen. M. R. Štefánika vyvesili zástavy pod pamätnou tabuľou na Šaškovom dome. V čase koronakrízy obmedzujúcej verejné podujatia si týmito zástavami symbolicky pripomíname 172. výročie udalostí Brezovskej jari 1848.

Zistiť viac

V jari 1848 bol Šaškov dom pri príležitosti hurbanovského divadla 25. 4. vyzdobený červeno-bielymi zástavami. Takisto o 3 dni neskôr 28. 4. 1848 pri vyhlásení petície Žiadosti slovenského národa v stolici nitrianskej na brezovskom rínku, Jozef Miloslav Hurban pri vyhlasovaní jednotlivých bodov Žiadostí podľa dobových svedectiev mával červeno-bielou zástavou. Na záver, keď zástupcovia jednotlivých obcí podpisovali Žiadosti, dostali červeno-biele zástavy. Tieto zástavy boli vtedy prvými slovenskými národnými zástavami. Modrá farba, ktorú dnes máme v trikolóre, pribudla až v septembri 1848 v Slovenskom povstaní. So spomínanými zástavami sa zhoduje i súčasná mestská zástava Brezovej, ktorá je tiež červeno-biela.
Na pamiatku 172. výročia udalostí brezovskej jari 1848 sme na Šaškovom dome vyvesili štátnu zástavu a repliku červeno-bielej zástavy z roku 1848. Budú vyvesené až do septembra tohto roku, kedy si pripomenieme udalosti Brezovskej jesene roku 1848. Autorom pamätnej tabule na Šaškovom dome je architekt Dušan S. Jurkovič, ktorého predkovia sa udalostí roku 1848 aktívne zúčastnili. 

Zatvoriť
Ondrej Janšto pri prezentácii

21/02/2020

Caproni Ca-3, bombardér, na ktorom zahynul M. R. Štefánik

21. februára 2020 sa v múzeu uskutočnila prednáška a vizuálna prezentácia Ondreja Janšta "Caproni Ca-3, bombardér, na ktorom zahynul M. R. Štefánik".

Zistiť viac

V prvej prezentácii Ondrej Janšto priblížil vznik, vývoj a nasadenie bombardéra Caproni Ca-3. Druhú prezentáciu venoval osudovému letu 4. mája 1919, pri ktorom generál Štefánik i talianski letci zahynuli. Po prezentáciách nasledovali otázky publika a na záver pozdrav pána Karola Steklého narodeného r. 1921, spolutvorcu repliky Štefánikovho Caproni. Podujatia sa zúčastnilo vyše 50 návštevníkov. Vizuálne časti oboch prezentácií nájdete v sekcii Odborné činnosti

Zatvoriť
logo

20/02/2020

Technická prestávka múzea 24. – 28. 2. 2020

Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom bude v dňoch 24. až 28. 2. 2020 z technických príčin zatvorené. Múzeum bude opäť otvorené od 2. 3. 2020. Ďakujeme za pochopenie.

Zistiť viac
Zatvoriť
pozvánka Caproni Ca-3

10/02/2020

Caproni Ca-3

Pozývame Vás na prednášku a vizuálnu prezentáciu Ondreja Janšta "Caproni Ca-3, bombardér, na ktorom zahynul M. R. Štefánik" v piatok 21. 2. 2020 o 17.00 hod. v Múzeu Dušana S. Jurkoviča. Vstup voľný. Tešíme sa na Vašu účasť.

Zistiť viac
Zatvoriť
logo

09/02/2020

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v roku 2019

Múzeum v priebehu roku 2019 ponúkalo svojim návštevníkom nové expozície „Brezová“ a „Raný Jurkovič“ (spolu 71 m2) otvorené od 27. 10. 2018 a zrealizované z eurofondov. Múzeum popri základnej ponuke - expozíciám predstavujúcim život a dielo Dušana Jurkoviča a minulosť Brezovej - v roku 2019 pripravilo množstvo podujatí, prednášok, prezentácií, jednu vlastnú a štyri prevzaté výstavy. Zásadné rozšírenie ponuky múzea sa odrazilo aj v zvýšení jeho návštevnosti. Počas roku 2019 návštevnosť múzea dosiahla hodnotu 7 264 návštev.

Zistiť viac

Múzeum bolo v roku 2019 otvorené 229 dní. Najvyššia návštevnosť bola v mesiaci máj, v ktorom aj vďaka okrúhlemu 100. výročiu tragickej smrti generála Štefánika múzeum zaznamenalo 1 540 návštev. Vysoká bola i návštevnosť v letných a jesenných mesiacoch. Najnižšia návštevnosť bola v zimných mesiacoch (december, 186 návštev). Celková návštevnosť múzea v roku 2019 bola 7 264 návštev. V porovnaní s rokom 2018 (5 234 návštev) ide o značný nárast návštevnosti.

Početnú skupinu návštevníkov múzea i v roku 2019 tvorili organizované zájazdy, najmä školské, okrem nich turistické, či rôznych organizácií a spolkov. Zájazdov bolo 73. Významnou skupinou boli aj návštevníci Mohyly generála M. R. Štefánika na Bradle.

Múzeum oceňuje a vysoko si váži už tradičnú spoluprácu s brezovskými školami, vďaka ktorej tvoria detskí návštevníci významnú časť z domácich návštevníkov. V roku 2019 učitelia a žiaci základnej školy v rámci výučby regionálnej histórie absolvovali 25-krát prezentácie o minulosti a osobnostiach regiónu pripravené M. Valihorom, múzeum 3-krát navštívili učiteľky a deti z materských škôl.

V roku 2019 mohli návštevníci popri základnej ponuke múzea absolvovať množstvo podujatí – prezentácie, spomienky, či 5 príležitostných výstav (1 vlastnú, 4 prevzaté). Múzeum v roku 2019 na svojej webovej stránke www.muzeumjurkovic.sk informovalo o svojej činnosti príspevkami v sekciách výstavy a akcie, odborné činnosti, digitalizované exponáty. Činnosť múzea prezentoval M. Valihora i vo viacerých regionálnych a celoštátnych médiách (TASR, RTVS, ČT, TV Brezová...).

Prehľad činnosti múzea v roku 2019

rok otváracie dni návštevnosť zájazdy prezentácie pre
ZŠ Brezová
programy
pre MŠ
a CVČ Brezová
výstavy, prezentácie
a programy pre verejnosť
2019 229 7 264 73 25 3 14


 

Najvýznamnejšie akcie múzea v roku 2019:

31. 1. 2019 si múzeum programom Brezovská škola pripomenulo 100. výročie vzniku meštianskej školy v Brezovej. Formou audiovizuálnej prezentácie priblížil históriu brezovského školstva M. Valihora. Nasledovali amatérske filmové zábery zo 60. rokov 20. stor. Komentár k nim poskytol Peter Uhlík.

1. 3. 2019 bol v Národnom dome Štefánikovom premietnutý film Jánošík z roku 1921. Ide o prvý slovenský hraný film, ktorého producentom bol brezovský rodák Ján Závodný. Vznik filmu predstavil pracovník múzea M. Valihora.

23. 3. 2019 bola v priestoroch múzea uvedená do života publikácia Pamätná kniha Dušan Samuel Jurkovič. Publikácia vznikla v rámci projektu Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt. Má rozsah 59 strán, obsahuje 6 príspevkov venovaných tvorbe Dušana Jurkoviča a DVD prílohu.

18. 4. 2019 v priestoroch múzea uskutočnili o.z. Osobnosti Pod Bradlom a Klub vojenskej histórie protifašistického odboja Trenčín vernisáž výstavy Štefan Osuský a Česko-Slovenské vojsko vo Francúzsku v rokoch 1939-1940. Výstava bola venovaná pamiatke slovenských a českých vojakov, ktorí bojovali za slobodu svojej vlasti a proti nacistickému Nemecku a nášmu rodákovi Štefanovi Osuskému.

25. 4. 2019 vysielala RTVS v cykle SK Dejiny diel venovaný M. R. Štefánikovi. Za múzeum v ňom vystúpil M. Valihora. Venoval sa vzniku Štefánikovej bradlianskej Mohyly a histórii spomienkových slávností na Mohyle.

26. 4. 2019 sa múzeum zapojilo do Spomienky na 171. výročie udalostí Brezovskej jari 1848. Vo svojich priestoroch múzeum pripravilo audiovizuálnu prezentáciu venovanú Brezovskej jari 1848.

4. 5. 2019 sa múzeum zapojilo do Celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika. Návštevníci si okrem expozícií múzea venovaných tvorcovi Štefánikovej Mohyly mohli prezrieť aj panelovú výstavu Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 - 4. 5. 2019) zapožičanú Nadáciou M. R. Štefánika.

5. 7. 2019 v Národnom dome Štefánikovom múzeum a Evanjelický a. v. cirkevný zbor Brezová pod Bradlom pripravili podujatie Evangelíci v kúte belohorském. Duchovným slovom sa prihovoril senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara. Nasledovala prezentácia M. Valihoru o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji.

12. 7. 2019 o.z. Osobnosti Pod Bradlom a Ondrej Janšto v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom pripravili v múzeu prednášku a vizuálnu prezentáciu s názvom Pruhy nad kopanicami. Bola venovaná pamiatke spojeneckých letcov z II. svetovej vojny a obyvateľov nášho kraja, ktorí im pomáhali.

18. 7. 2019 si v Brezovej predseda vojenského výboru Európskej únie, generál Claudio Graziano, a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, generál Daniel Zmeko, uctili pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika. Navštívili aj múzeum, kde im M. Valihora priblížil Jurkovičovu ideu pochovať generála Štefánika i talianskych letcov na Bradle i dlhú a nejednoduchú cestu k vzniku Mohyly.

19. 7. 2019 si Mesto Brezová pod Bradlom a o.z. Osobnosti Pod Bradlom pripomenuli 139. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Súčasťou spomienky bolo aj otvorenie výstavy fotografií Očami M. R. Štefánika v priestoroch múzea. Výstavu pripravilo a zapožičalo o.z. Cometes. Bola prístupná do 4. 8. 2019.

16. 8. 2019 pri príležitosti Slávností sváka Ragana, XXVIII. Brezovského jarmoku múzeum ponúklo návštevníkom panelovú výstavu Sváko Ragan z Brezovej. Počas dvoch dní jarmoku výstavu navštívilo 540 ľudí. Výstava bola prístupná do 8. 9. 2019.

28. 8. 2019 sa múzeum zapojilo do osláv 75. výročia Slovenského národného povstania v Brezovej pod Bradlom. Súčasťou osláv bola vizuálna prezentácia Odboj v Brezovej vo fotografiách v priestoroch múzea a premietnutie filmového dokumentu Neznámi hrdinovia.

29. 10. 2019 bola na Bratislavskom hrade slávnostne otvorená výstava Milan Rastislav Štefánik, Generál – Osloboditeľ. Z múzea boli na výstavu zapožičané dva exponáty. Stuha z venca z pohrebu M. R. Štefánika s venovaním „Milankovi matka“ a stuha vo farbách talianskej vlajky s menom Umberta Merlina, jedného z troch talianskych letcov, ktorí zahynuli spolu so Štefánikom pri páde lietadla.

● 17. 11. 2019 si múzeum pripomenulo 30. výročie Nežnej revolúcie. M. Valihora pripravil prezentáciu 30. výročie Nežnej revolúcie, jej priebeh v Brezovej pod Bradlom v obrazoch, ktorá bola súčasťou spomienky pripravenej Mestom Brezová pod Bradlom v sále Národného domu Štefánikovho. V priestore múzea Mesto zrealizovalo výstavu ...a takto sme si žili.

● 22. 11. 2019 sa v múzeu konala prednáška a vizuálna prezentácia Ondreja Janšta Pruhy nad kopanicami II. Bola venovaná pamiatke obyvateľov nášho regiónu a spojeneckých letcov počas II. svetovej vojny, nadväzovala na predchádzajúcu prednášku z 12. 7. 2019.
 

Zatvoriť
Udeľovanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky

03/01/2020

Vyznamenanie našich krajanov

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová ocenila vo štvrtok 2. 1. 2020 pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky najvyššími štátnymi vyznamenaniami 20 osobností z oblasti kultúry, vedy, školstva, športu a spoločenského diania. Medzi nimi dvoch našich krajanov, Branislava Tvarožka a Martina Janca (in memoriam).

Zistiť viac

Pri oceňovaní zaznelo:
Branislav Tvarožek
40-te a 50-te roky 20. storočia sú pre mnohých stelesnením dvoch totalít, ktoré popierali demokratické tradície prvej Československej republiky, ale aj odvážnych ľudí, ktorí sa aj napriek strachu a hrozbe väzenia, mučenia či smrti týmto režimom postavili. Branislav Tvarožek čelil svojimi odvážnymi činmi fašistickému aj komunistickému režimu. Vo veku 19 rokov sa zapojil do Slovenského národného povstania, kde pôsobil po boku generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta. Po skončení vojny dokončil stredoškolské štúdium, no jeho vysokoškolské štúdium bolo prerušené zatykačom a väzením za jeho účasť v protikomunistickom odboji. Po roku 1989 bol plne rehabilitovaný. Prezidentka Slovenskej republiky udeľuje Branislavovi Tvarožkovi štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.
Martin Janec
Priekopník v oblasti detskej chirurgie, riešenia problémov detí s vrodenými vadami, čestný člen Slovenskej lekárskej komory. Rodák z Brezovej pod Bradlom sa so svojou rodinou zapojil do odboja, prvej demokratickej odbojovej organizácie Obrana národa, ktorú založili ešte československí legionári. Z protektorátu pomáhal ako spojka prenasledovaným, aj tým, ktorí odchádzali do Francúzska, kde sa tvorilo zahraničné vojsko. Po vypuknutí SNP previedol do Bystrice amerických letcov, neskôr sa stal príslušníkom Vysokoškolského strážneho oddielu. Nikdy nevstúpil do komunistickej strany. Je držiteľom Ceny Ústavu pre štúdium totalitných režimov za statočné občianske postoje v dobe nacistickej okupácie a komunistickej diktatúry a Pamätnej medaily Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorú získal pri príležitosti osláv 100. výročia jej založenia. O tom, že dostane štátne vyznamenanie, sa dozvedel pred niekoľkými týždňami. Žiaľ, tejto chvíle sa už nedožil. Opustil nás v pondelok 30. 12. 2019 vo veku 98 rokov. Prezidentka Slovenskej republiky udeľuje Martinovi Jancovi štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.“
Vyznamenanie prebrala dcéra pána Janca, pani Katarína Vicianová.
Oceneným s úctou blahoželáme a sme na nich hrdí.
Pán Martin Janec nezabúdal na svoje rodisko. Brezovčanom, ktorí to potrebovali ,vždy ochotne pomohol. Do posledných chvíľ sa zaujímal o dianie na Brezovej. Jeho odchod nás veľmi zarmútil.
Pán Branislav Tvarožek, z významnej brezovskej rodiny Tvarožkovcov, má silné citové väzby k Brezovej, kde vyrastal a chodil do školy. Prispel finančne, no najmä venovaním cenných predmetov spojených s Brezovou a svojou rodinou, k vzniku Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom.

foto v úvode: Udeľovanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky. Zdroj: www.prezident.sk

foto 1: Ocenenie preberá Branislav Tvarožek. Zdroj: www.prezident.sk

foto 2: Martin Janec (in memoriam). Ocenenie preberá dcéra pána Janca, pani Katarína Vicianová. Zdroj: www.prezident.sk

foto 3: Branislav Tvarožek pri otvorení Múzea D. S. Jurkoviča 27. 10. 2018. Zdroj: archív múzea

Zatvoriť
logo

20/12/2019

Otváracia doba múzea počas sviatkov

23. až 29. 12. 2019 zatvorené, 30. 12. 2019 otvorené, 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 zatvorené.

Zistiť viac
Zatvoriť
Pruhy nad kopanicami II

03/12/2019

Reportáž z podujatia Pruhy nad kopanicami II

TV Brezová priniesla reportáž z prednášky a vizuálnej prezentácie Ondreja Janšta Pruhy nad kopanicami II. 22. 11. 2019 sme si týmto podujatím uctili pamiatku obyvateľov nášho regiónu a spojeneckých letcov počas II. svetovej vojny.

Zistiť viac

Reportáž TV Brezová si môžete pozrieť  tu
Vizuálnu časť prezentácie Ondreja Janšta nájdete v sekcii Odborné činnosti

Zatvoriť

14/11/2019

Slávime 30. výročie Nežnej revolúcie

V nedeľu 17. novembra si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá nám priniesla slobodu. Bez Nežnej revolúcie by nemohlo vzniknúť ani naše múzeum, určite nie v takej podobe, akú nám umožňujú slobodné pomery, sloboda vedeckého bádania, sloboda vyjadrovania.

Zistiť viac

Nežnú revolúciu si naše múzeum pripomína článkom 30. výročie Nežnej revolúcie, jej priebeh v Brezovej pod Bradlom v obrazoch, ktorý nájdete v sekcii odborné činnosti.

Zatvoriť
Pruhy nad kopanicami II

07/11/2019

POZÝVAME VÁS NA "PRUHY NAD KOPANICAMI II."

Osobnosti Pod Bradlom, o.z. a Ondrej Janšto Vás pozývajú na "Pruhy nad kopanicami II." Múzeum Dušana S. Jurkoviča Brezová pod Bradlom piatok, 22. novembra 2019 o 17.00 hod.

Zistiť viac

Prednáška Ondreja Janšta s vizuálnou prezentáciou je venovaná pamiatke slovenských obyvateľov nášho regiónu a spojeneckých letcov počas II. svetovej vojny.
Je pokračovaním prednášky "Pruhy nad kopanicami", ktorá sa uskutočnila v múzeu 12. 7. 2019 (viď prezentácia v sekcii: odborné činnosti).
Vstup voľný.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Zatvoriť
logo

31/10/2019

Technická prestávka múzea 8. – 27. 11. 2019

Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom bude v dňoch 8. až 27. 11. 2019 z technických príčin zatvorené. Múzeum bude opäť otvorené od 28. 11. 2019. Plánovaná prezentácia Pruhy nad kopanicami II. sa v múzeu uskutoční v pôvodnom termíne 22. 11. 2019 o 17.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Zistiť viac
Zatvoriť

30/10/2019

Výstava Milan Rastislav Štefánik, Generál - Osloboditeľ

29. októbra 2019 bola na Bratislavskom hrade slávnostne otvorená výstava Milan Rastislav Štefánik, Generál – Osloboditeľ. Z Múzea Dušana S. Jurkoviča boli na výstavu zapožičané dva exponáty.

Zistiť viac

Stuha z venca z pohrebu M. R. Štefánika s venovaním "MILANKOVI MATKA" a stuha vo farbách talianskej vlajky s menom Umberta Merlina, jedného z troch talianskych letcov, ktorí zahynuli spolu so Štefánikom pri páde lietadla.
Výstavu Milan Rastislav Štefánik, Generál – Osloboditeľ pripravilo Slovenské národné múzeum v spolupráci s Vojenským historickým ústavom. V priestoroch Bratislavského hradu bude výstava sprístupnená do 29. februára 2020, potom sa presunie do Národního muzea v Prahe. 

Zatvoriť

10/10/2019

Návštevnosť Mohyly M. R. Štefánika na Bradle

Na podnet Mesta Brezová pod Bradlom prebehol v mesiacoch jún – september 2019 prieskum návštevnosti Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Celkovú návštevnosť Mohyly M. R. Štefánika na Bradle možno na základe uvedených zisťovaní v roku 2019 odhadnúť na zhruba 128 800 osôb (prepočet na obdobie celého roka).

Zistiť viac

Pre väčšinu návštevníkov Bradla je uctenie si pamiatky M. R. Štefánika hlavným dôvodom návštevy.

Výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil pod odborným vedením doc. Ing. Anny Michálkovej, PhD., z Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, nájdete tu: Návštevnosť Mohyly M. R. Štefánika na Bradle

Zatvoriť
pamätník partizánskych bojov v Hurbanovej Doline

01/10/2019

Poďakovanie

Pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania obyvatelia Hurbanovej Doliny iniciatívne, dobrovoľne a nezištne vyčistili Pamätník partizánskych bojov v Hurbanovej Doline v Brezovej pod Bradlom. Autorom tohto pamätníka je rodák z nášho kraja architekt Dušan Samuel Jurkovič.

Zistiť viac

Pamätník má tvar pyramídy pokrytej kamenným obkladom nepravidelných tvarov. Na čelnej strane pamätníka je umiestnená nápisová tabuľa.
Pamätník je zhodný s pamätníkom na hurbanovských bojov Prietržskej ceste. Oba pamätníky navrhol Dušan S. Jurkovič v roku 1944 ako pripomienku slávnych hurbanovských udalostí roku 1848. Oba však boli postavené až v roku 1948, po smrti D. S. Jurkoviča. V prípade pamätníka v Hurbanovej Doline došlo k zmene bol oficiálne venovaný pamiatke partizánskych bojov zo 6. 1. 1945 na Danech Vrchu, kde 70 partizánov bojovalo proti 700 útočiacim Nemcom.
Obyvateľom Hurbanovej doliny  rodinám Kováčiných, Kvasnicovcov, Michaličkovcov, Olgyayovcov ktorí pamätník vyčistili, patrí zaslúžená vďaka. Vážime si tento príklad občianskej iniciatívy hodný nasledovania. Ďakujeme.

Zatvoriť

30/08/2019

Pripomenuli sme si 75. výročie Slovenského národného povstania

Múzeum Dušana S. Jurkoviča sa zapojilo do Osláv 75. výročia Slovenského národného povstania v Brezovej pod Bradlom.

Zistiť viac

Súčasťou osláv, ktoré sa uskutočnili 28. 8. 2019, bola obrazová prezentácia Odboj v Brezovej vo fotografiách a premietnutie filmového dokumentu Neznámi hrdinovia venovaného príbehu amerických letcov zostrelených nad Slovenskom počas II. svetovej vojny a ich záchrancom aj z nášho regiónu.

Na obrázku letci s partizánmi Oddielu Repta II. partizánskej brigády M. R. Štefánika.

Zatvoriť
výstava Sváko Ragan z Brezovej

16/08/2019

Pozývame Vás na výstavu Sváko Ragan z Brezovej

Pri príležitosti "Slávností sváka Ragana, XXVIII. Brezovského jarmoku" Vás srdečne pozývame do múzea na panelovú výstavu Sváko Ragan z Brezovej.

Zistiť viac

Môžete sa dozvedieť, že literárna postava sváka Ragana mala svoj vzor v brezovskom garbiarovi Martinovi Lackovi. Že príbehy sváka Ragana sú zasadené do skutočného brezovského prostredia, ako to ukazujú dobové fotografie. Výstava je v priestore múzea prístupná nielen počas jarmoku, ale aj v otváracích hodinách múzea do 8. septembra 2019.

Zatvoriť
výstava Očami M. R. Štefánika

20/07/2019

Výstava Očami M. R. Štefánika

Mesto Brezová pod Bradlom a Osobnosti Pod Bradlom, o.z. si 19. júla 2019 pripomenuli 139. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Súčasťou spomienky bolo aj otvorenie výstavy Očami M. R. Štefánika v priestoroch múzea.

Zistiť viac

Výstavu pripravilo a zapožiačalo o.z. Cometes. Predstavuje sa na nej štyridsať fotografií 5. ročníka fotosúťaže Očami M. R. Štefánika, ktorého témou bola sloboda. Výstavu možete v múzeu navštíviť do 4. augusta 2019. Srdečne Vás pozývame. 

Zatvoriť
návšteva v múzeu

19/07/2019

Múzeum navštívil predseda vojenského výboru Európskej únie

Predseda vojenského výboru Európskej únie, taliansky generál Claudio Graziano a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, generál Daniel Zmeko si 18. júla 2019 v Brezovej pod Bradlom uctili pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika. 

Zistiť viac

Hostí privítal primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran. Navštívili Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča. Matúš Valihora im priblížil Jurkovičovovu ideu pochovať generála Štefánika i talianskych letcov na vrchole Bradla i dlhú a nejednoduchú cestu vzniku Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle.
Navšteva pokračovala na Mohyle generála Štefánika. Štefánikovu pamiatku si hostia uctili položením vencov a vojenskými poctami čestnej stráže Ozbrojených síl SR. Vypočuli si krátku informáciu o živote a diele M. R. Štefánika a návštevu ukončili komentovanou prehliadkou bradlianskej Mohyly. 

Zatvoriť
plagát Očami M. R. Štefánika

17/07/2019

139. výročie narodenia M. R. Štefánika

Mesto Brezová pod Bradlom a Osobnosti Pod Bradlom, o. z. Vás pozývajú na stretnutie pri príležitosti 139. výročia narodenia M. R. Štefánika a na výstavu fotografií "Očami M. R. Štefánika".

Zistiť viac

Stretnutie pri príležitosti 139. výročia narodenia M. R. Štefánika sa uskutoční 19. júla 2019 o 17.00 hod. pri reliéfe na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.
Vernisáž výstavy "Očami M. R. Štefánika" sa uskutoční 19. júla 2019 o 17.30 hod. v Múzeu Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Fotografie sú z archívu - výsledkom práce o.z. Cometes. Výstava bude prístupná do 4. augusta 2019.
Vstup voľný.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Zatvoriť
logo

08/07/2019

TV Brezová o podujatí "Evangelíci v kúte belohorském"

Televízia Brezová pod Bradlom priniesla reportáž z podujatia "Evangelíci v kúte belohorském (o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji)".

Zistiť viac

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 5. 7. 2019, pripravili Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a Evanjelický a. v. cirkevný zbor Brezová pod Bradlom. Reportáž TV Brezová si môžete pozrieť TU

Zatvoriť
obrázok Pruhy nad kopanicami

08/07/2019

Pozývame Vás na "Pruhy nad kopanicami"

Osobnosti Pod Bradlom, o.z. a Ondrej Janšto Vás pozývajú na "Pruhy nad kopanicami" Múzeum Dušana S. Jurkoviča Brezová pod Bradlom piatok, 12. júla 2019 o 17.00 hod.

Zistiť viac

Prednáška Ondreja Janšta s vizuálnou prezentáciou je venovaná pamiatke slovenských obyvateľov nášho regiónu a spojeneckých letcov počas II. svetovej vojny.
Vstup voľný.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Zatvoriť
pečať brezovského garbiarskeho cechu s vročením 1816

29/06/2019

TASR o brezovských garbiaroch

Tlačová agentúra Slovenskej republiky na svojom webe teraz.sk uverejnila článok o brezovských garbiaroch.

Zistiť viac

Informácie k článku získali redaktori tasr v Múzeu Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Na obrázkoch vidíte pečať brezovského garbiarskeho cechu a román Ela Šándora Sváko Ragan z Brezovej - oboje vystavené v expozícii múzea.
Odkaz na článok tasr  TU

Zatvoriť
logo múzea

22/06/2019

Pozývame Vás na podujatie "Evangelíci v kúte belohorském"

Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a Evanjelický a. v. cirkevný zbor Brezová pod Bradlom Vás pozývajú na podujatie: "Evangelíci v kúte belohorském" (o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji)

Zistiť viac

"Evangelíci v kúte belohorském"
(o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji)

Program:

duchovné slovo / senior Myjav. seniorátu Miroslav Hvožďara
- báseň
- audiovizuálna prezentácia / Matúš Valihora

Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Nám. gen. M. R. Štefánika 10,  906 13 Brezová pod Bradlom
5. 7. 2019, 15.00 hod., vstup voľný

Tešíme sa na Vašu účasť.

Zatvoriť
Výstava Štefan Osuský a Česko-Slovenské vojsko vo Francúzsku v rokoch 1939-1940

01/06/2019

Výstava Štefan Osuský a Česko-Slovenské vojsko vo Francúzsku v rokoch 1939-1940

18. apríla 2019 v priestoroch Múzea Dušana Samuela Jurkoviča uskutočnili o.z. Osobnosti Pod Bradlom a Klub vojenskej histórie protifašistického odboja Trenčín vernisáž výstavy Štefan Osuský a Česko-Slovenské vojsko vo Francúzsku v rokoch 1939-1940.

Zistiť viac

Výstava je venovaná pamiatke slovenských a českých vojakov, ktorí bojovali za slobodu svojej vlasti a proti nacistickému Nemecku ako aj pocte nášmu rodákovi Štefanovi Osuskému.
Za o.z. Osobnosti pod Bradlom sa prítomným prihovoril Ján Repta, 130. výročie narodenia nášho rodáka Štefana Osuského pripomenul Matúš Valihora. Vznik výstavy podrobne predstavil pplk. Miroslav Ondráš z Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja Trenčín.
Pre veľký záujem bola výstava reprízovaná v dňoch 16. až 31. 5. 2019. 
Usporiadatelia výstavy i Múzeum D. S. Jurkoviča oceňujú a vážia si spoluprácu s brezovskou základnou školou, v rámci ktorej si prišli výstavu pozrieť i žiačky a žiaci viacerých ročníkov školy.

Zatvoriť
slávnostná výzdoba

09/05/2019

Múzeum zapojené do spomienkovej slávnosti na Milana Rastislava Štefánika

Do Celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zapojilo aj naše múzeum.

Zistiť viac

Návštevníci si mohli prezrieť nielen expozíciu venovanú tvorcovi Štefánikovej bradlianskej Mohyly Dušanovi Jurkovičovi. V spolupráci s Nadáciou M. R. Štefánika sme pre nich pripravili i panelovú výstavu Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 - 4. 5. 2019).

Zatvoriť
100. výročie tragickej smrti gen. M. R. Štefánika

25/04/2019

4. mája 2019 Celonárodná spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika

Pozývame Vás na Celonárodnú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika v sobotu 4. mája 2019.

Zistiť viac

Program spomienkovej slávnosti i sprievodných kultúrnych podujatí nájdete v prílohe č. 1.

Doprava návštevníkov osobnými automobilmi /autobusmi je možná len na odstavné plochy podľa pokynov organizátorov.

Sú pripravené tri odstavné plochy:

 • P1 v Brezovej pod Bradlom,
 • P2 v Priepasnom, časť Končiny,
 • P3 v Košariskách, na Dlhom vŕšku.

Od odstavných plôch P2 a P3 i z Brezovej pod Bradlom bude Bradlo prístupné chodníkmi pre peších.

Grafické znázornenie dopravy s vyznačenými odstavnými plochami, prístupovými cestami i chodníkmi pre peších (cca 10 -15 minút chôdze) nájdete na mape v prílohe č. 2.

Od železničnej stanice v Brezovej pod Bradlom a odstavnej plochy P1 v jej bezprostrednej blízkosti bude na Bradlo premávať bezplatná autobusová doprava, cestovný poriadok nájdete v prílohe č. 3.

Bezplatná autobusová doprava je kapacitne a časovo obmedzená a nebude možné ju posilniť! Odporúčame preto využiť odstavné plochy pre osobne vozidlá a autobusy, pripadne výstup peši na Bradlo z Brezovej pod Bradlom po turistickom chodníku (cca 45 minút chôdze).

Bližšie informácie k doprave na Bradlo tel.: 0905 386 142, pondelok až piatok 7.00 - 15.00 hod.

Na trase Bratislava – Trnava – Jablonica – Brezová pod Bradlom bude 4. mája vypravený mimoriadny vlak, cestovný poriadok nájdete v prílohe č. 4. 
Predpredaj cestovných lístkov na mimoriadny vlak bude k dispozícii na osobných pokladniach Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. od 2. 5. 2019.


PRÍLOHA 1 PROGRAM

PRÍLOHA 2 MAPA

PRÍLOHA 3 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

PRÍLOHA 4 CEST. PORIADOK MIMORIADNY VLAK

Zatvoriť
logo múzea

20/03/2019

Pamätná izba / Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v r. 2018

Pamätná izba Dušana Jurkoviča prešla v roku 2018 zásadnou zmenou. V rámci projektu Dušan S. Jurkovič – náš architekt bola novými expozíciami rozšírená na Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Múzeum otvorené 27. 10. 2018 je na Slovensku prvým múzeom venovaným Jurkovičovi. Pripomína ho v mieste, v ktorom Jurkovič vyrastal, v ktorom je pochovaný a v ktorom existuje sedem jeho diel, vrátane toho najznámejšieho – Mohyly M. R. Štefánika.

Zistiť viac

     Projekt Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt, bol zrealizovaný z eurofondov v programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR – ČR. Partnermi projektu boli mesto Brezová pod Bradlom a Muzeum luhačovického Zálesí, v ktorom v rámci projektu vznikol Kabinet Dušana Samuela Jurkoviča. Na revitalizáciu prízemia Národného domu Štefánikovho bolo v rozpočte projektu vyčlenených zaokrúhlene 108 000 €, na audiovizuálnu techniku sály 120 000 € a na expozíciu múzea 70 000 €.
     Existujúcu expozíciu pamätnej izby predstavujúcu Jurkoviča a jeho tvorbu v rodnom kraji vrátane výnimočnej Mohyly M. R. Štefánika v r. 2018 zásadne rozšírili nové expozície majúce celkovú rozlohu 71 m². Expozícia RANÝ JURKOVIČ ponúka nielen informačné panely. Na TV obrazovke si návštevníci môžu pozrieť virtuálnu prehliadku nerealizovanej Jurkovičovej vízie centra Luhačovíc, k dispozícii je aj otočný model jednej z Jurkovičových najznámejších stavieb – Janova domu. Dioráma Jurkovičova izba predstavuje Jurkovičom navrhnutý nábytok. Expozícia BREZOVÁ ukazuje minulosť nášho mestečka, kde v r. 1848 Slováci prvýkrát bojovali za národnú slobodu. Cennými exponátmi sú Kralická biblia, pre Brezovú typické garbiarske nástroje, busta z pomníka Majstra Jana Husa. Boj za slobodu dokladajú pamiatky na hurbanovcov, legionárov a partizánov. Návštevníci sa dozvedia o každodennom živote našich predkov, o vzniku kopaníc. Uvidia model domu Samuela Jurkoviča, brezovský kroj...

     Z dôvodu zriadenia nových expozícií a rekonštrukcie Národného domu Štefánikovho boli expozície pamätnej izby / múzea v r. 2018 otvorené len 192 dní. Najvyššia návštevnosť bola v mesiaci august 937 ľudí a v súvislosti s otvorením nových expozícií netradične v mesiacoch október 666 ľudí a november 660 ľudí. Najnižšia návštevnosť bola v januári, kedy bola pamätná izba otvorená 8 dní a navštívilo ju 65 ľudí. Celková návštevnosť pamätnej izby / múzea v roku 2018 bola 5 234 ľudí. V porovnaní s r. 2017 (otvorené 210 dní, návštevnosť 4 205 ľudí), ide o značný nárast návštevnosti.
     Početnú skupinu návštevníkov pamätnej izby / múzea tvorili i v r. 2018 organizované zájazdy, najmä školské, ale i turistické, či rôznych organizácií a spolkov, bolo ich 45. Významnou skupinou boli aj návštevníci najväčšieho Jurkovičovho diela v našom kraji – Mohyly generála M. R. Štefánika na Bradle.
     Oceňujeme si a vysoko si vážime pokračujúcu spoluprácu s brezovskými školami, vďaka ktorej tvoria detskí návštevníci významnú časť z domácich návštevníkov. V roku 2018 navštívili pamätnú izbu deti z MŠ Budovateľská a centra voľného času. Učitelia a žiaci brezovskej základnej školy v rámci výučby regionálnej histórie absolvovali prezentácie o minulosti a osobnostiach regiónu pripravené M. Valihorom 39 krát.
     V roku 2018 mohli návštevníci popri základnej ponuke pamätnej izby / múzea absolvovať množstvo podujatí – prezentácie, spomienky, seminár, či tri príležitostné výstavy (jednu vlastnú, dve prevzaté). Činnosť pamätnej izby / múzea prezentoval M. Valihora vo viacerých regionálnych i celoštátnych médiách (TASR, RTVS, ČT...).

     Prehľad najvýznamnejších podujatí pamätnej izby / múzea v roku 2018
     ● 27. 4. 2018, sa v pamätnej izbe uskutočnila audiovizuálna prezentácia Brezovská jar 1848 pripravená M. Valihorom.
     ● 8. 6. 2018 si prítomní v pamätnej izbe uctili 130. výročie narodenia Samuela Štefana Osuského. Prezentáciu o jeho živote a diele pripravil M. Valihora.
     ● 21. 6. 2018 z iniciatívy o.z. Osobnosti Pod Bradlom bola slávnostnou vernisážou otvorená výstava Vznik česko-slovenských légií. Túto putovnú výstavu pripravil Francúzsky inštitút na Slovensku s podporou organizácie Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Sme veľmi radi, že sme mohli výstavu obohatiť i o pamiatky po našich brezovských legionároch - Jánovi Valáškovi, Martinovi Mihočkovi a Štefanovi Juríčkovi.
     ● 24. 8. 2018 V pamätnej izbe deťom, medzi ktorými boli i deti z denného tábora centra voľného času, M. Valihora priblížil vyhlásenie Slovenského národného povstania v Brezovej i úspešný partizánsky odboj v Brezovej a okolí. Deti si mohli pozrieť a vziať do rúk i vzácne pamiatky po partizánskom veliteľovi Jánovi Reptovi.
     ● 23. 8. 2018 sme pri príležitosti 150.výročia narodenia Dušana Jurkoviča pripravili v Brezovej seminár s názvom Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt. Na seminári odznelo šesť príspevkov prednesených odborníkmi z oboch strán rieky Moravy. Boli to PhDr. Matúš Valihora za pamätnú izbu, Mgr. Ladislava Horňáková z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc. z Univerzity Komenského, Mgr. Lubomír Zeman z Národního památkového ústavu v Lokti, Mgr. Peter Macho, PhD. z Historického ústavu SAV a PhDr. Blanka Petráková z Muzea luhačovického Zálesí v Luhačoviciach. Prednesené príspevky sú uverejnené v publikácii Pamätná kniha Dušan Samuel Jurkovič. V závere seminára, ktorého sa zúčastnila i architektova vnučka Katarína Salayová Jurkovičová, si prítomní uctili Jurkovičovu pamiatku pri mieste jeho posledného odpočinku – Dejinnom pamätníku na brezovskom cintoríne.
     ● 20. 9. 2018 vystúpil M. Valihora v programe Spomienkového podujatia na Dušana Samuela Jurkoviča v Skalici.
     ● 21. 9. 2018, sa v pamätnej izbe uskutočnila audiovizuálna prezentácia Brezovská jeseň 1848 pripravená M. Valihorom. Pripomenula dobu, kedy práve u nás v Brezovej Slováci prvý po krát bojovali za svoju národnú slobodu.
     ● 22. 9. 2018 v rámci Osláv Dňa Ozbrojených síl SR navštívili pamätnú izbu minister obrany, náčelník GŠ a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť so sprievodom. Pozreli si výstavu Rok 1848 a Brezová venovanú boju za slobodu – hurbanovským dobrovoľníkom i I. a II. odboju autorsky pripravenú Matúšom Valihorom.
     ● 26. 9. 2018 bol v rámci projektu Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2018 v Brezovej pod Bradlom deťom z brezovskej základnej školy premietnutý dokumentárny film Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom venovaný hrdinovi II. sv. vojny Michaelovi Strankovi.
     ● 27. 10. 2018, symbolicky, v predvečer výročia vzniku ČSR, sme slávnostne otvorili Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a revitalizované prízemie Národného domu Štefánikovho. Po otvorení a komentovanej prehliadke múzea si návštevníci Filmového večera v sále národného domu vybavenej novou audiovizuálnou technikou pozreli film Svetlé miesto o osobnostiach na moravsko-slovenskom pomedzí, kde sa začiatkom 20. st. odohralo historické zblíženie Čechov a Slovákov. Film uviedli režisér Dušan Trančík a spoluautorka scenára PhDr. Blanka Petráková.
     ● 28. 10. 2018 sa v rámci projektu Dušan S. Jurkovič – náš architekt uskutočnil zájazd z Brezovej do Luhačovíc. V programe boli prehliadka Jurkovičových luhačovických diel zasvätene komentovaná PhDr. B. Petrákovou a Mgr. L. Horňákovou i účasť na otvorení Kabinetu Dušana Samuela Jurkoviča v luhačovickom múzeu. 
     ● 11. 11. 2018 v rámci Spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny navštívili múzeum hostia z partnerského mesta Břeclav a žiakovi A. Ištokovi odovzdali ocenenie vo výtvarnej súťaži Společní hrdinové.  
     ● 16. 11. 2018 v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu bola v múzeu slávnostne otvorená panelová výstava Odvaha byť slobodný, historické míľniky slovensko-amerických vzťahov zrealizovaná Veľvyslanectvom USA a autorsky pripravená riaditeľom HÚ SAV, PhDr. Slavomírom Michálkom, DrSc.
     ● 28. 12. 2018 sa premietnutím rozprávky Čertoviny začalo verejné premietanie filmov v sále národného domu.                                                                          

Zatvoriť

01/02/2019

K jubileu brezovskej školy

31. januára 2019 sme si programom BREZOVSKÁ ŠKOLA v Múzeu Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom pripomenuli 100. výročie vzniku meštianskej školy v Brezovej.

Zistiť viac

Program si prišlo pozrieť a vypočuť vyše šesť desiatok návštevníkov. Formou audiovizuálnej prezentácie priblížil históriu brezovského školstva od jeho vzniku na začiatku 17. storočia až po súčasnosť Matúš Valihora. Nasledovali amatérske filmové zábery zo 60. rokov 20. storočia týkajúce sa života školy, ale aj kultúrno-spoločenských a športových aktivít organizovaných školou či pedagógmi. Komentár poskytol emeritný učiteľ brezovskej školy Peter Uhlík. Zábery sa stretli so živými reakciami publika. Mnohí si zaspomínali na svoje školské roky.
Prezentáciu o histórii brezovského školstva nájdete v sekcii Odborné činnosti.

Zatvoriť

27/10/2018

Slávnostné otvorenie múzea a filmový večer

V predvečer výročia vzniku ČSR, mesto Brezová pod Bradlom slávnostne otvorilo Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča a revitalizované prízemie Národného domu Štefánikovho.

Zistiť viac

Múzeum je prvou a dosiaľ jedinou expozíciou na Slovensku venovanou nášmu najväčšiemu architektovi prvej polovice 20. storočia.

Múzeum i revitalizácia prízemia Národného domu Štefánikovho sú súčasťou projektu Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt, realizovaného z eurofondov v programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR – ČR. Partnermi projektu sú mesto Brezová pod Bradlom a Muzeum luhačovického Zálesí, v ktorom v rámci projektu vznikol Kabinet Dušana Samuela Jurkoviča. Na revitalizáciu prízemia Národného domu Štefánikovho bolo v rozpočte vyčlenených zaokrúhlene 108 000 €, na audiovizuálnu techniku sály 120 000 € a na expozíciu múzea 70 000 €.

Po otvorení múzea si návštevníci Filmového večera v sále Národného domu Štefánikovho vybavenej novou audiovizuálnou technikou pozreli film Svetlé miesto o osobnostiach na moravsko-slovenskom pomedzí, kde sa začiatkom 20. st. odohralo historické zblíženie Čechov a Slovákov. Film uviedli režisér Dušan Trančík a spoluautorka scenára Blanka Petráková.

Dušan Samuel Jurkovič (23. 8. 1868 - 21. 12. 1947) vo svojej tvorbe cieľavedome uplatňoval prvky ľudovej kultúry i moderné trendy európskej architektúry. Bol autorom nielen pôvabných secesných budov, ale aj moderných funkcionalistických stavieb, či pôsobivých pomníkov a pamätníkov. V rokoch 1889 až 1918 pôsobil na Morave, po roku 1918 na Slovensku. Svojím životom i dielom sa natrvalo zapísal do kultúrneho dedičstva oboch národov. Z Brezovej pod Bradlom pochádzali Jurkovičovi predkovia, Jurkovič, ktorý sa narodil v susednej Turej Lúke, v Brezovej vyrastal a Brezová je i miestom jeho posledného odpočinku. Zároveň sa na území Brezovej koncentruje sedem Jurkovičových diel, vrátane toho najvýznamnejšieho – Mohyly M. R. Štefánika na Bradle.

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom približuje návštevníkom Jurkovičovu ranú tvorbu prostredníctvom panelov, modelu Janova domu a virtuálnej prehliadky nerealizovanej Jurkovičovej vízie centra Luhačovíc. V dioráme Jurkovičova izba je vystavený pôvodný Jurkovičom navrhnutý nábytok. V časti venovanej Brezovej sa predstavuje minulosť tohto mestečka, kde 22. 9. 1848 Slováci prvýkrát bojovali za svoju národnú slobodu. Návštevníci sa dozvedia i o každodennom živote našich predkov – ako sa živili, ako bývali, ako sa obliekali, čo jedli, čomu verili, ako a o čom rozmýšľali... Môžu si okrem iného pozrieť brezovský kroj, nástroje najvýznamnejšieho brezovského remesla – garbiarstva. Nová časť expozície vhodne doplňuje staršiu, Miestnou akčnou skupinou Kopaničiarsky región zrealizovanú expozíciu, venovanú Jurkovičovej tvorbe v rodnom kraji, vrátane predstavenia jeho vrcholného diela – Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Obe časti spolu tvoria prvú a dosiaľ jedinú expozíciou na Slovensku venovanou nášmu najväčšiemu architektovi prvej polovice 20. storočia.

Zatvoriť